• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اطلاعات پایه

شاخص های اقتصادی روسیه

هرچند شاخص های کلان اقتصاد روسیه تا سال 2012 روند تقریباً منظم و در عین حال رو به رشدی را تجربه می کردند، اما این روند از این سال به واسطه تأثیرات بحران اقتصادی بین المللی با چالش همراه شد. از سال 2014 و در سال 2015 نیز به تبع تنش با غرب و اعمال تحریم علیه روسیه، این شاخص ها هر چه بیشتر با نوسان مواجه شدند که در این بین، کاهش بهاء نفت نیز مزید بر علت شد. مقامات مسکو با تأکید بر تحکیم اقتصاد ملی و تقویت زیرساخت های کشور با اتکاء به داشته های بومی، تلاش دارند تا تأثیرات منفی عوامل سیاسی از جمله تحریم های غرب را کاهش داده و ثبات و رشد را به این اقتصاد بازگردانند. مهم ترین شاخص های اقتصاد روسیه طی جدول و نمودارهای زیر قابل بررسی است؛