• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اشتغال

جمعیت روسیه در دسامبر 2015 معادل 146 میلیون نفر بوده است. در حالیکه این کشور در سال قبل از آن حدود 144 میلیون نفر جمعیت داشته است. از نظر وضعیت اشتغال در روسیه نرخ بیکاری در ماه می 2016 برابر 6/5 درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل از آن که نرخ بیکاری 9/5 درصد بود، این رقم کاهش یافته است. در همین مقطع زمانی (می 2016) تعداد افراد شاغل نیز معادل 2/72 میلیون نفر بوده است. این در حالی است که در ماه آوریل 2016 تعداد افراد شاغل 8/71 میلیون نفر بود و از این رو شاخص مذکور نیز روند رشد مثبتی را شاهد بوده است. 

تعداد افراد بیکار نیز در ماه می 3/4 میلیون نفر بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. تعداد افراد بیکار در ماه آوریل5/4 میلیون نفر بوده است. متوسط میزان دستمزد در ماه می2016 معادل 36570 روبل در ماه بوده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. میزان دستمزد در ماه آوریل برابر با 36210 روبل بوده است. حداقل دستمزدها در روسیه نیز در جولای 2016 برابر با 7500 روبل در ماه بود که نسبت به ماه می افزایش داشت. در ماه می حداقل دستمزد معادل 6204 روبل در ماه بوده است. همچنین دستمزد در بخش تولید در آوریل 2016 معادل با 34625 روبل بوده است؛ در حالیکه در ماه مارس برابر با 33789 روبل بود. سن بازنشستگی زنان و مردان نیز در دسامبر 2015 به ترتیب برابر با 55 سال و 60 سال بوده است که نسبت به سال‌های گذشته بدون تغییر بوده است. 

  

فعلی

قبلی

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

جمعیت

146

144

120:149

میلیون نفر

دسامبر2015

سالانه

نرخ بیکاری

5.9

6

4.8:14.1

درصد

آوریل 2016

ماهانه

افراد شاغل

71.8

71.6

60.4:74.1

میلیون

آوریل 2016

ماهانه

افراد بیکار

4.5

4.6

3.6:10.4

میلیون

آوریل 2016

ماهانه

دستمزد

34210

35930

1:42136

روبل/ماه

آوریل 2016

ماهانه

دستمزد در بخش تولید

31764

32222

7397:35124

روبل/ماه

ژوییه 2015

ماهانه

سن بازنشستگی مردان

60

60

60:60

دسامبر 2015

سالانه

سن بازنشستگی زنان

55

55

55:55

دسامبر2015

سالانه

منبع tradingeconomics

اشتغال