• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تجارت

نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در دسامبر 2014 برابر با 1/3 درصد بود که این رقم در دسامبر 2013 معادل 7/1 درصد بود.  بدهی خارجی روسیه در ماه مارس 2016 معادل 516 میلیارد دلار بود که این رقم در سه ماهه آخر سال 2015 رقمی برابر 515 میلیارد دلار بود و از این رو بدهی خارجی روسیه افزایش یافت.  همچنین گردش سرمایه در مارس 2016 برابر با 9026 میلیون دلار بود؛ در حالیکه در دسامبر 2015 این شاخص برابر با 17078 میلیون دلار بود.  

موازنه تجاری روسیه در آوریل 2016 معادل 6750 میلیون دلار بوده است. این در حالیست که در ماه مارس 2016 رقم این موازنه 7712 میلیون دلار بود. در همین زمان ارزش کل صادرات روسیه برابر با 21860 میلیون دلار ارزش کل واردات این کشور معادل 15108 میلیون دلار بوده است. در حالیکه ارزش کل صادرات روسیه در ماه مارس 2016 برابر با 22989 میلیون دلار و ارزش کل واردات این کشور برابر 15277 میلیون دلار بود. همچنین میزان حساب جاری روسیه در سه ماهه اول سال 2016 میلادی برابر با 11700 میلیون دلار بوده است که این رقم در سه ماهه چهارم سال 2015 برابر 13000 میلیون دلار بود.

نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در دسامبر 2014 برابر با 1/3 درصد بود که این رقم در دسامبر 2013 معادل 7/1 درصد بود.  بدهی خارجی روسیه در ماه مارس 2016 معادل 516 میلیارد دلار بود که این رقم در سه ماهه آخر سال 2015 رقمی برابر 515 میلیارد دلار بود و از این رو بدهی خارجی روسیه افزایش یافت.  همچنین گردش سرمایه در مارس 2016 برابر با 9026 میلیون دلار بود؛ در حالیکه در دسامبر 2015 این شاخص برابر با 17078 میلیون دلار بود.  

ذخایر طلای روسیه در ماه مارس 2016 برابر 1460 تن بود؛ در حالیکه حجم این ذخایر در سه ماهه آخر سال 2015 برابر با 1415 تن بود. از نظر تولید نفت خام در ماه‌های ژانویه و فوریه 2016 روسیه 10485 میلیون بشکه نفت خام تولید کرد. در حالیکه در ماه دسامبر 2015 برابر با 10407 میلیون بشکه بوده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مارس 2016 و در یک دوره سه ماهه معادل 280- میلیون دلار بود که در سه ماهه قبل از آن این رقم برابر با 5081 میلیون دلار بود. میزان حواله (انتقال وجه) نیز در یک دوره سه ماهه در دسامبر 2015 میلادی 4863 میلیون دلار بود که این رقم در سه ماهه قبل از آن 4226 میلیون دلار بود و از این رو شاخص مذکور  افزایش یافته است.  


فعلی

قبلی

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

موازنه تجاری

6750

7712

20356 : 185-

میلیون دلار

آوریل 2016

ماهانه

صادرات

21860

22989

4100:50248

میلیون دلار

آوریل 2016

ماهانه

واردات

15108

15277

2691:32486

میلیون دلار

آوریل 2016

ماهانه

حساب جاری

12556

14952

3637:39286-

میلیون دلار

مارس 2016

سه ماهه

میزان حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی

%1/3

7/1

18 : 4/1-

درصد

دسامبر 2014

سالانه

بدهی خارجی

516

515

515:733

میلیارد دلار

مارس 2016

سه ماهه

گردش سرمایه

9026

17078

32843 : 43071-

میلیون دلار

مارس 2016

سه ماهه

ذخایر طلا

1460

1415

343:1460

تن

مارس 2016

سه ماهه

تولید نفت خام

10485

10485

5707:10485

میلیون بشکه

فوریه 2016

ماهانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

280-

5081

3922:40140-

میلیون دلار

مارس 2016

سه ماهه

حواله  (انتقال وجه)

4863

4226

1359:5728

میلیون دلار

دسامبر 2015

سه ماهه


منبع tradingeconomics

تجارت