• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تراز تجارت خارجی ، میزان صادرات و واردات کالا و خدمات به / از روسیه (2013-2017)

 

2013

2014

2015

2016

2017

341,335

308,027

194,087

191,406

237,788

واردات کالا

(میلیون دلار)

523,276

497,764

340,349

281,825

353,116

صادرات کالا

(میلیون دلار)

125,742

118,909

86,868

74,379

87,222

وادرات خدمات

(میلیون دلار)

69,111

64,818

50,984

50,504

56,946

صادرات خدمات

(میلیون دلار)

3.5

-7.3

-25.8

-3.8

17.4

واردات کالا و خدمات

(% تغییرات سالیانه )

4.6

0.5

3.7

3.1

5.1

صادرات کالا و خدمات

(% تغییرات سالیانه )

20.4

20.6

20.6

20.5

20.7

واردات کالا و خدمات

(% از تولید ناخالص داخلی )

25.8

27.1

28.6

25.7

26.0

صادرات کالا و خدمات

(% از تولید ناخالص داخلی )

180,566

188,931

148,398

90,262

114,982

تراز تجاری

122,307

133,653

111,130

66,209

83,886

تراز تجاری

(شامل خدمات)

(میلیون دلار)

46.2

47.7

49.2

46.2

46.7

تجارت خارجی

(% از تولید ناخالص داخلی)

Source: WTO – World Trade Organization ; World Bank

تراز تجارت خارجی ، میزان صادرات و واردات کالا و خدمات به / از روسیه (2013-2017)