• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تولید ناخالص داخلی

روسیه بزرگترین کشور جهان و یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و اقتصاد آن کالا محور است. این کشور بزرگترین تولیدکننده نفت (14 درصد تولید جهانی)، گاز طبیعی ( 18درصد تولید جهانی) و نیکل (12 درصد) در جهان است.  بخش انرژی بزرگترین بخش اقتصاد روسیه است که 20 الی 25 درصد تولید ناخالص داخلی، 65 درصد کل صادرات و 30 درصد بودجه دولت روسیه را شامل می شود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2015 به رقم 1861 میلیارد دلار رسید؛ در حالی که در سال 2104 این رقم معادل 2079 میلیارد دلار بوده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال 2015 برابر 0.57 - درصد بوده است که نسبت به دوره‌ی سه ماهه قبل از آن افزایش داشته است. شاخص مذکور در سال 2014 معادل 1.31 - درصد بود.  نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی نیز در سه ماهه سوم سال 2015 معادل1.2- درصد بوده است که نسبت به سه ماهه دوم این سال افزایش داشت. در سه ماهه دوم سال 2015 این شاخص برابر با 3.8- درصد بود.

از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه اول سال 2016 بر حسب قیمت‌های ثابت (تولید ناخالص داخلی واقعی) 3576 میلیارد روبل بود که این رقم در سه ماهه قبل از آن 16517 میلیارد روبل برآورد شده و در این شاخص، اقتصاد روسیه شاهد کاهش بوه است. سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2014 معادل 6844 دلار بود که در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. این رقم در سال 2013 معادل 6923 دلار بود. 

در سه ماهه اول سال 2016 میلادی سرمایه ثابت ناخالص روسیه 2944 میلیارد روبل بود. اما در سه ماهه قبل از آن این رقم معادل 6938 میلیارد روبل بود که از این نظر کاهش یافته است. شاخص دیگر در بررسی تولید ناخالص داخلی معیار سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص برابری قدرت خرید است که در سال 2014 رقمی برابر با 23293 دلار بود؛ در حالیکه در سال قبل از آن، معادل 23561 دلار بود.

فعلی

ضریب تغییر

قبلی

واحد

مبنا

دوره زمانی

تولید ناخالص داخلی

1861

2231 : 196

2079

میلیارد دلار

2015

سالانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0/57-

1/4 : 4/5-

1/31-

درصد

2015

سه ماهه

نرخ سالانه رشد تولید ناخالص داخلی

1/20-

12/1 : 11/2-

8/3-

درصد

2015

سه ماهه

تولید ناخالص داخلی حسب قیمتهای ثابت

13576

17171 : 6567

16517

میلیارد روبل

2016

سه ماهه

سرانه تولید ناخالص داخلی (درآمد سرانه)

6844

6923 : 3283

6923

دلار

2014

سالانه

تولید سرمایه ناخالص ثابت

2944

6938 : 7/8

6938

میلیارد روبل

 2016

سه ماهه

تولید سرانه ناخالص داخلی حسب شاخص برابری قدرت خرید      

23293

23561: 11173

23561

دلار

2014

سالانه

منبع tradingeconomics

تولید ناخالص داخلی