• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

دولت

میزان بودجه دولت روسیه در سال 2015 برابر با 6/2- درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این رقم در سال 2014 برابر با 5/0- درصد از تولید ناخالص داخلی بود. همچنین میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2014 معادل با 92/17 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. این شاخص در سال 2013 برابر با 02/14 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه بود. ارزش بودجه دولت روسیه در آوریل 2016 رقم 699437- میلیون روبل بود که در ماه مارس این رقم برابر با 462961- میلیون روبل بود. 
هزینه های دولت روسیه در سه ماهه اول سال 2016 به میزان 2732 میلیارد روبل بود که در مقایسه با سه ماهه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. در سه ماهه آخر سال 2015 میزان هزینه های دولت روسیه 2803 میلیارد روبل بود. همچنین درآمدهای دولت روسیه در آوریل 2016 معادل 8330031 میلیون روبل بود. این شاخص در ماه قبل از آن 6339095 میلیون روبل بود. بدهی دولت روسیه نیز در دسامبر 2015 در یک دوره سه ماهه معادل 10952 میلیارد روبل بود که در سه ماهه قبل از آن این رقم معادل 10306 میلیارد روبل بود. 

فعلی

پیشین

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

بودجه دولت

6/2- (از GDP)

5/0-

88/9 : 9/7-

درصد از تولید ناخالص داخلی

دسامبر 2015

سالانه

میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

%92/17

02/14

99 : 9/7

درصد

دسامبر 2014

سالانه

ارزش بودجه دولت

699437-

462961-

3834598 : 2813692-

میلیون روبل

آوریل 2016

ماهانه

هزینه های دولت

2732

2803

2852 : 1629

میلیارد روبل

مارس 2016

سه ماهه

رتبه اعتباری

26/43

-

-

-

-

ماهانه

بدهی دولت

10952

10306

10952 : 2455

میلیارد روبل

دسامبر 2015

سه ماهه

درآمد دولت

8330031

6339095

29307780 : 44800

میلیارد روبل

آوریل 2016

ماهانه


منبع tradingeconomics
 

دولت