• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

شرکای عمده تجاری روسیه

بر اساس نتایج منتشر شده توسط وزارت توسعه اقتصادی روسیه در مورد تجارت خارجی روسیه در سال 2018، در این سال مبادلات تجاری روسیه با کشورهای جهان نسبت به سال گذشته 17 و نیم درصد افزایش یافته و به 687 و نیم میلیارد دلار رسیده است.

صادرات در سال 2018 (میلیارد دلار)

449.3

تغییرات نسبت به سال 2017 (درصد)

25.6

واردات در سال 2018 (میلیارد دلار)

238.2

تغییرات نسبت به سال 2017 (درصد)

-4.7

کل مبادلات تجاری در سال 2018 (میلیارد دلار)

687.5

تغییرات نسبت به سال 2017 (درصد)

17.5

مبادلات تجاری روسیه و ...

در سال 2018

(میلیارد دلار)

تغییرات نسبت به سال 2017

(درصد)

صادرات روسیه به ...

در سال 2018

(میلیارد دلار)

تغییرات نسبت به سال 2017

(درصد)

واردات

روسیه از ...

در سال 2018

(میلیارد دلار)

تغییرات نسبت به سال 2017

(درصد)

چین

108.283

24.51

56.065

44.05

52.217

8.69

آلمان

59.606

19.27

34.096

32.43

25.510

5.29

هلند

47.16

19.39

43.470

22.07

3.693

-5.13

بلاروس

33.999

12.61

21.819

18.43

12.179

3.49

ایتالیا

26.985

12.72

16.405

18.55

10.580

4.74

ساختار مبادلات تجاری روسیه و چین میلیارد دلار (2010 - 2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

کل مبادلات تجاری

59,291

83,232

87,394

88,799

88,389

63,556

66,108

86,964

صادرات

20,326

35,030

35,766

35,625

37,505

28,605

28,021

38,922

واردات

38,964

48,202

51,628

53,173

50,884

34,950

38,087

48,042

تراز تجاری

-18,638

-13,172

-15,862

-17,548

-13,380

-6,345

-10,066

-9,120

ساختار مبادلات تجاری روسیه و آلمان میلیارد دلار (2010 - 2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

کل مبادلات تجاری

52,361

71,840

73,300

74,944

70,086

45,792

40,709

49,975

صادرات

25,662

34,158

34,995

37,027

37,124

25,352

21,258

25,747

واردات

26,699

37,683

38,305

37,917

32,963

20,440

19,451

24,228

تراز تجاری

-1,036

-3,525

-3,309

-889

4,161

4,911

1,808

1,519

ساختار مبادلات تجاری روسیه و هلند میلیارد دلار (2010 - 2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

کل مبادلات تجاری

58,416

68,619

82,863

75,963

73,210

43,943

32,276

39,504

صادرات

53,974

62,695

76,886

70,126

67,962

40,847

29,255

35,611

واردات

4,442

5,925

5,977

5,837

5,248

3,096

3,021

3,893

تراز تجاری

49,532

56,770

70,908

64,289

62,714

37,752

26,234

31,718

ساختار مبادلات تجاری روسیه و بلاروس میلیارد دلار (2010 - 2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

کل مبادلات تجاری

28,034

39,439

38,841

34,188

31,504

24,189

23,457

30,193

صادرات

18,081

24,930

25,098

20,228

19,718

15,336

14,051

18,425

واردات

9,954

14,509

13,743

13,959

11,786

8,852

9,406

11,768

تراز تجاری

8,127

10,422

11,355

6,269

7,931

6,484

4,644

6,656

ساختار مبادلات تجاری روسیه و ایتالیا میلیارد دلار (2010 - 2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

کل مبادلات تجاری

37,519

46,060

45,733

53,868

48,469

30,611

19,770

23,940

صادرات

27,476

32,658

32,301

39,314

35,746

22,293

11,931

13,839

واردات

10,043

13,402

13,432

14,554

12,723

8,319

7,839

10,101

تراز تجاری

17,433

19,255

18,869

24,760

23,023

13,974

4,092

3,737