• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قیمت‌ها

نرخ تورم در روسیه در ماه ژوئن 2016 حاکی از رقم 5/7 درصدی بود؛ در حالیکه این شاخص در ماه می معادل با 3/7 بوده است. در همین زمان نرخ تورم ماهانه 4/0 بود و نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشت. شاخص بهای مصرف کننده نیز هزينه خريد يك سبد ثابت از كالاها و خدمات را در طول زمان اندازه گيری مي‌كند. این شاخص در ماه می 2016 معادل 523 بوده است. این در حالی است که شاخص مذکور در ماه قبل از آن نیز همین رقم را نشان داده است.  

نرخ تورم اصلی نیز در ماه می 2016 بر اساس دوره زمانی ماهانه 5/7 درصد بوده است که کاهش را نشان می دهد؛ زیرا در ماه آوریل این رقم 6/7 درصد بوده است. همچنین ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی در مارس 2016 برای یک دوره سه ماهه 137 بوده است که در سه ماهه قبل از آن 133 بوده است. 

شاخص قیمت تولیدکننده در یک دوره محاسبه ماهانه برای می 2016، رقم 590 بود که این رقم در ماه آوریل معادل 584 بوده است. در همین دوره زمانی یعنی می 2016 تغییرات قیمت تولیدکننده معادل 2/3 درصد بوده است که در ماه قبل از آن معادل 9/0 درصد بوده است. نرخ تورم مواد غذایی نیز در ماه ژوئن سال 2016 معادل با 1/6 درصد بود که این رقم در ماه می برابر با 3/5 درصد بوده است. 


شاخص قیمت

فعلی

قبلی

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

نرخ تورم

5/7

3/7

2333 : 6/3

درصد

ژوئن 2016

ماهانه

نرخ تورم (ماهانه)

%4/0

4/0

100 : 37/0-

درصد

ژوئن 2016

ماهانه

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

523

523

523 : 1/0

Index Points

می 2016

ماهانه

نرخ اصل تورم

%5/7

6/7

5/17 : 28/4

درصد

می 2016

ماهانه

تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی

137

133

175 : 41/43

Index Points

مارس 2016

سه ماهه

قیمت تولیدکننده

590

584

590 : 0

Index Points

می 2016

ماهانه

تغییرات قیمت تولید کننده

%2/3

9/0

7/33 : 3/12-

درصد

می 2016

ماهانه

تورم مواد غذایی

1/6

3/5

1/26 : 33/0-

درصد

ژوئن 2016

ماهانه

منبع tradingeconomics

قیمت‌ها