• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مالیات

میزان مالیات‌ها در بخش های مختلف اقتصاد روسیه متفاوت می باشد. نرخ مالیات بر شرکت ها در سال 2015 میلادی 20 درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن تغییری نکرده است. همچنین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص نیز در سال 2015 و 2014 مشابه یکدیگر و معادل 13 درصد بوده است. نرخ مالیات بر فروش در روسیه نیز از سال 2006 تا سال 2016 همواره ثابت و معادل 18 درصد بود. 
نرخ تامین اجتماعی در سال 2015 برابر 30 درصد بوده و این رقم در سالهای 2013 تا 2015 ثابت بوده است. در حالیکه در سالهای 2006 تا 2010 این رقم معادل 26 درصد و در سال‌های 2011 و 2012 میلادی معادل رقم ثابت 34 درصد بود. نرخ تامین اجتماعی شرکت‌ها در دسامبر 2015 برابر با 30 درصد محاسبه شده که در مقایسه با سال قبل از آن بدون تغییر بوده است. ضمن اینکه نرخ تامین اجتماعی کارکنان معادل 0 درصد بوده و این رقم نیز همواره ثابت بوده است. 

فعلی

پیشین

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

نرخ مالیات بر شرکت ها

20%

20

43 : 20

درصد

دسامبر 2015

سالانه

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص

13%

13

13 : 13

درصد

دسامبر 2015

سالانه

نرخ مالیات بر فروش

18%

18

18 : 18

درصد

دسامبر 2016

سالانه

نرخ تامین اجتماعی

30%

30

6/35 : 26

درصد

دسامبر 2015

سالانه

نرخ تامین اجتماعی شرکتها

30%

30

6/35 : 26

درصد

دسامبر 2015

سالانه

نرخ تامین اجتماعی کارکنان

0%

0

0 : 0

درصد

دسامبر 2015

سالانه


منبع tradingeconomics
 

مالیات