• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مصرف کننده

شاخص های اصلی مربوط به مصرف کننده در روسیه:

شاخص

میزان فعلی

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

دوره زمانی

ضریب اطمینان مصرف‌کننده

-17

-14

-

دسامبر 2018

سه ماهه

خرده‌فروشی ماه به ماه

-0.20

-0.40

درصد

نوامبر 2018

ماهانه

خرده‌فروشی سال به سال

2.30

3.00

درصد

دسامبر 2018

ماهانه

هزینه‌کرد مصرف‌کننده

12243.00

11505.40

میلیارد روبل

سپتامبر 2018

سه ماهه

تسهیلات اعتباری مصرف‌کننده

14790659

14639324

میلیون روبل

دسامبر 2018

ماهانه

تسهیلات اعتباری

بخش خصوصی

42281884

41839067

میلیون روبل

دسامبر 2018

ماهانه

نرخ وام بانکی

9.24

9.06

درصد

دسامبر 2018

ماهانه

منبع: tradingeconomics.com

مصرف کننده