• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مصرف کننده

در مورد شاخص‌های مرتبط با مصرف کننده قبل از همه باید به ضریب اطمینان مصرف کننده توجه کرد. این ضریب در مارس 2016 و در واقع در یک دوره سه ماهه رقم 30- بوده است. در حالی که در سه ماهه قبل از آن 26- بوده است. همچنین در ماه می 2016 درصد تغییرات ماهانه خرده فروشی 8/0 درصد بود؛ در حالیکه در ماه قبل از آن این رقم معادل 1- بود. در همین ماه درصد تغییرات سالانه خرده فروشی1/6- درصد بود؛ در حالیکه در ماه آوریل برابر با 8/4- بود. 
از سوی دیگر هزینه های مصرف‌کننده در مارس 2016 و در یک دوره سه ماهه برابر با 7085 میلیارد روبل بود؛ در حالیکه در سه ماهه قبل از آن برابر با 8041 روبل بود. تسهیلات اعتباری مصرف کننده نیز در ماه مارس 2016 برابر با 10318928 میلیون روبل بود که این رقم در ماه قبل از آن برابر با 10335045 میلیون روبل ثبت شده است. در مقابل؛ تسهیلات اعتباری بخش خصوصی در ماه مارس رقمی معادل 31823383 میلیون روبل بود. در حالیکه این رقم در ماه فوریه 31772685 میلیون روبل می باشد. نرخ وام بانکی نیز در ماه آوریل 2016 برابر با 1/13 درصد بود که در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش داشت. در ماه مارس رقم مذکور  به 3/13 درصد رسید.

فعلی

پیشین

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

ضریب اطمینان مصرف‌کننده

30-

26-

1 : 59-

-

مارس 2016

سه ماهه

خرده‌فروشی ماه به ماه

%8/0

1-

6/23 : 3/33-

درصد

می 2016

ماهانه

خرده‌فروشی سال به سال

%1/6-

8/4-

6/18 : 3/18-

درصد

می 2016

ماهانه

هزینه‌کرد مصرف‌کننده

7085

8041

9184 : 2547

میلیارد روبل

مارس 2016

سه ماهه

تسهیلات اعتباری مصرف‌کننده

10318928

10335045

11038528 : 1578632

میلیون روبل

مارس 2016

ماهانه

تسهیلات اعتباری بخش خصوصی

31823383

31772685

31878575 : 6179836

میلیون روبل

مارس 2016

ماهانه

نرخ وام بانکی

%1/13

3/13

449 : 9/7

درصد

آوریل 2016

ماهانه

منبع 
tradingeconomics
 

مصرف کننده