• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کسب و کار (Business)

شاخص های اصلی فضای کسب و کار در روسیه:

شاخص

میزان فعلی

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

ضریب اطمینان کسب و کار

-2

-8

Index points

ژانویه 2019

شاخص تولیدات کارخانه ای

50.90

51.70

-

فوریه 2019

شاخص تولید بخش خدمات

54.9

54.40

Index points

ژانویه 2019

تولیدات صنعتی

1.10

2.00

درصد

ژانویه 2019

تولید خودرو

124.90

154.60

هزار عدد

دسامبر 2018

ثبت خودرو

103064.00

175240.00

عدد

ژانویه 2019

سرعت اینترنت

11846.17

11607.38

KBps

مارس 2017

ورشکستگی

3010.00

3447.00

تعداد شرکت

سپتامبر 2018

شاخص رقابت پذیری

65.62

63.97

امتیاز

دسامبر 2018

رتبه رقابت پذیری

43.00

45.00

-

دسامبر 2018

شاخص فساد

28.00

29.00

امتیاز

دسامبر 2018

رتبه فساد

138.00

135.00

-

دسامبر 2018

منبع: tradingeconomics.com

کسب و کار (Business)