• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کسب و کار (Business)

ضریب اطمینان کسب و کار در ماه ژوئن 2016 در روسیه 4- بود که نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشت. شاخص تولیدات کارخانه ای در ژوئن 2016 برابر با 5/51 واحد بود. در ماه می این شاخص رقمی معادل 6/49 واحد بود و از این رو شاهد بهبود بوده است. شاخص تولید بخش خدمات نیز در ماه ژوئن 2016 برابر با 8/53 بود که در مقایسه با ماه قبل از آن افزایش داشت. این شاخص در ماه می برابر با 8/51 بود.  

از نظر تولیدات صنعتی در ماه می 2016 میزان تولیدات صنعتی روسیه 7/0 درصد بود که در مقایسه با ماه قبل از آن افزایش داشت. این شاخص در ماه آوریل برابر با 5/0 درصد بود. همچنین در بخش ثبت خودرو در ماه می 2016 این شاخص برابر با 107665 بود؛ در حالیکه در ماه آوریل معادل 121272 بود. میزان ورشکستگی در ماه مارس 2016 برابر با 1194 شرکت ثبت شده؛ در حالیکه در نوامبر 2015 برابر با 955 شرکت بود.

از نظر شاخص رقابت در سال 2016 روسیه 44/4 امتیاز کسب کرد که در مقایسه با سال قبل از آن این شاخص افزایش داشته است. در سال 2015 این شاخص معادل 37/4 بود. رتبه رقابت روسیه در سال 2016 نیز برابر با 45 بود که این شاخص در سال قبل رقم 53 بود. از نظر شاخص فساد، روسیه در سال 2015 میلادی 29 امتیاز کسب کرد و در جایگاه 119 قرار گرفت. در حالی که در سال قبل از آن امتیاز این کشور 27 بود و در جایگاه 136 قرار داشت.  

 

فعلی

قبلی

دامنه تغییر

واحد

مبنا

دوره زمانی

ضریب اطمینان کسب و کار

4-

4-

20:7-

-

ژوئن 2016

ماهانه

شاخص تولیدات کارخانهای

5/51

6/49

47.6:53.2-

-

ژوئن 2016

ماهانه

شاخص تولید بخش خدمات

8/53

8/51

41.3:57.6

Indexpoints

ژوئن 2016

ماهانه

تولیدات صنعتی

7/0

5/0

7/17 : 9/16-

درصد

می 2016

ماهانه

ثبت خودرو

107665

121272

291020: 39497

می 2016

ماهانه

ورشکستگی

955

1194

917:1585

شرکت

مارس 2016

ماهانه

شاخص رقابت

44/4

37/4

44/4 : 13/4

امتیاز

دسامبر 2016

سالانه

رتبه رقابت

45

53

45:67

-

دسامبر 2016

سالانه

شاخص فساد

29

27

21:29

امتیاز

دسامبر 2015

سالانه

رتبه فساد

119

136

47:154

-

دسامبر 2015

سالانه


منبع International Trade Center
 

کسب و کار (Business)