• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

اشتغال

جمعیت روسیه در تاریخ 1 ژانویه 2021 معادل 146 میلیون و 240 هزار نفر بوده است که رتبه نهم در جهان را در اختیار دارد.

مهم ترین شاخص های مرتبط به اشتغال در روسیه عبارتند از:

شاخص

آخرین میزان

واحد

تاریخ مبنا

جمعیت

14681000

نفر

آوریل 2021

نرخ بیکاری

5.7

درصد

فوریه 2021

تعداد شاغلین

70.8

میلیون نفر

فوریه 2021

تعداد بیکاران

4.24

میلیون نفر

فوریه 2021

نرخ اشتغال

58.6

درصد

فوریه 2021

میزان اشتغال نیروی انسانی

62.1

درصد

فوریه 2021

پیشنهادات کاری

1485830

شغل

 

متوسط دستمزد

49516

روبل در ماه

ژانویه 2021

حداقل دستمزد

12792

روبل در ماه

ژانویه 2021

رشد دستمزد

0.1

درصد

ژانویه 2021

دستمزد در بخش تولید

46376

روبل در ماه

ژانویه 2021

سن بازنشستگی مردان

65

سال

از ژانویه 2019

سن بازنشستگی زنان

60

سال

از ژانویه 2019

دستمزد کارگر ماهر

48600

روبل در ماه

 

دستمزد کارگرغیرماهر

19900

روبل در ماه

 

منبع: tradingeconomics.com

اشتغال