• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مالیات

شاخص های اصلی مربوط به مالیات در روسیه:

شاخص

میزان فعلی

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

دوره زمانی

نرخ مالیات بر شرکت ها

20

20

درصد

دسامبر 2020

سالانه

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص

13

13

درصد

دسامبر 2020

سالانه

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

20

18

درصد

دسامبر 2020

سالانه

نرخ تامین اجتماعی

30

30

درصد

دسامبر 2020

سالانه

نرخ تامین اجتماعی شرکتها

30

30

درصد

دسامبر 2020

سالانه

نرخ تامین اجتماعی کارکنان

0

0

درصد

دسامبر 2020

سالانه

منبع: tradingeconomics.com

مالیات