• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قیمت‌ها

میزان تورم ماهیانه در سال های 2019، 2020 سه ماهه اول 2021:

کل سال

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

اوت

ژوئیه

ژوئن

مه

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

0.66

0.78

0.67

2021


0.83

0.71

0.43

-0.07

-0.04

0.35

0.22

0.27

0.83

0.55

0.33

0.4

2020


0.36

0.28

0.13

-0.16

-0.24

0.2

0.04

0.34

0.29

0.32

0.44

1.01

2019

مهم ترین شاخص های مرتبط به قیمت در روسیه عبارتند از:

شاخص

آخرین میزان

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

دوره زمانی

نرخ تورم

5.79

5.67

درصد

مارس 2021

ماهانه

نرخ تورم ماهانه

0.66

0.78

درصد

مارس 2021

ماهانه

قیمت مصرف کننده (CPI)

635

630

Index Points

مارس 2021

ماهانه

تعدیل کننده

تولید ناخالص داخلی

124

123

Index Points

دسامبر 2020

سه ماهه

قیمت تولید کننده

730

705

Index Points

فوریه 2021

ماهانه

تغییرات قیمت تولید کننده

10.7

6.7

درصد

فوریه 2021

ماهانه

تورم مواد غذایی

7.58

7.72

درصد

مارس 2021

ماهانه

 

منبع: tradingeconomics.com

قیمت‌ها