• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

کسب و کار (Business)

شاخص های اصلی فضای کسب و کار در روسیه:

شاخص

میزان فعلی

میزان قبلی

واحد

تاریخ مبنا

ضریب اطمینان کسب و کار

0.3

-1

Index points

ژانویه 2021

شاخص تولیدات کارخانه ای

51.1

51.5

-

مارس 2021

شاخص تولید بخش خدمات

55.8

52.20

Index points

مارس 2021

تولیدات صنعتی

-2.4

-0.2

درصد

فوریه 2021

تولید خودرو

127.6

136.6

هزار عدد

دسامبر 2020

ثبت خودرو

148676

120081

عدد

مارس 2021

سرعت اینترنت

11846.17

11607.38

KBps

مارس 2021

ورشکستگی

2467

2848

تعداد شرکت

دسامبر 2020

شاخص رقابت پذیری

66.74

65.62

امتیاز

دسامبر 2020

رتبه رقابت پذیری

43.00

43.00

-

دسامبر 2020

شاخص فساد

30

28

امتیاز

دسامبر 2020

رتبه فساد

129

137

-

دسامبر 2020

منبع: tradingeconomics.com

کسب و کار (Business)