• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

راهنمای سرمایه گذاری در بورس ایران - ویژه هموطنان خارج از کشور

راهنمای سرمایه گذاری در بورس ایران - ویژه هموطنان خارج از کشور
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ايران
3
فهرست مطالب
گام هاي سرمايه گذاري در بورس ايران........................................................................ 5
گام اول- اخذ كد سهامداري ............................................................................................. 5
گام دوم- خريد و فروش اوراق بهادار ................................................................................... 5
روش اول: خريد و فروش اوراق بهادار به روش برخط (آنلاين) .............................................................. 5
روش دوم: خريد و فروش اوراق بهادار به روش سفارش تلفني ............................................................. 6
ساير خدمات قابل ارائه به دارندگان اوراق بهادار مقيم خارج از كشور ................................... 8
8 ...............................................( 1. دريافت صورت وضعيت اوراق بهادار بصورت اينترنتي (فرم شماره 2
8 ....................................................... ( 1. اصلاح مشخصات، تعيين يا تغيير كارگزار ناظر (فرم شماره 3
8 ............................................................... ( 3. دريافت سود سهام و ساير اوراق بهادار (فرم شماره 4
9 .......................................................................... ( 4. مشاركت در افزايش سرمايه (فرم شماره 5
9 ........................................................................... ( 5. معرفي/تغيير نشاني پستي (فرم شماره 6
10 .................... ( 6. اعلام مفقودي، سرقت و صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام (فرم شماره 7
10 ......................... ( 7. اعلام مفقودي و اصلاح مشخصات گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام (فرم شماره 8
10 ............ (9- 8. نقل وانتقال قهري و تقسيم سهام/ اوراق بهادار مابين وراث / انتقال به وكيل (فرم شماره 9 و 1
10 ...................................................................... ( 9. انسداد اوراق بهادار (توثيق). (فرم شماره 10
تماس با ما ........................................................................................................ 11
پيوست شماره 1- فرم هاي مورد نياز جهت ارائه خدمات سهامداري ................................. 12
فرم ايجاد كد سهامداري و تعيين كارگزار ناظر ايرانيان خارج از كشور ................................................ 13
فرم درخواست صدور شناسه كاربري اينترنت، براي سامانه اطلاعرساني دارايي سهام سهامداران حقيقي ............ 16
فرم درخواست اصلاح مشخصات اشخاص حقيقي + تعيين و تغيير كارگزار ناظر ..................................... 17
فرم معرفي شماره حساب جهت دريافت سود سهام و اوراق ........................................................... 18
فرم ارسال فيش واريزي جهت افزايش سرمايه ........................................................................ 19
فرم معرفي آدرس پستي و تغيير آدرس پستي ........................................................................ 20
فرم اعلام مفقودي/سرقت و درخواست صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام......................... 21
فرم اعلام مفقودي/اصلاح مشخصات و درخواست صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام ............ 22
فرم نقل و انتقال قهري مابين وراث ................................................................................... 23
فرم نقل و انتقال قهري به وكيل قانوني وراث ........................................................................ 24
فرم درخواست توثيق اوراق بهادار ...................................................................................... 25
4
پيوست شماره 2- دستورالعمل ها و قراردادها ....................................................................... 27
دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ..................... 28
89 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق /7/ نمونه قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط مصوب 3
بهادار ................................................................................................................... 33
دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري .................................. 40
قرارداد استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري جهت انجام معاملات ............................................... 45
5
گام هاي سرمايه گذاري در بورس ايران
هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور براي سرماي هگذاري در بورس بايد دو گام اصلي ذيل را طي
كنند:
گام اول- اخذ كد سهامداري
چنانچه تاكنون در بورس هاي ايران معامله س هام يا اوراق بهادار نداشت ه ايد، ابتدا بايد كد سهامداري
دريافت نمائيد. براي دريافت كد سهامداري، ابتدا بايد فرم شماره 1 را تكميل و پس از احراز
هويت و تأئيد فرم مربوطه در دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت ، فرم تأييد
شده را به همراه كپي كارت ملي و شناسنامه را كه در دفتر نمايندگي ايران برابر اصل شده است، به
كارگزاري مورد نظر ارسال نمائيد . كد سهامداري صادر شده، از طريق پست الكترونيك به اطلاع شما
خواهد رسيد.
گام دوم- خريد و فروش اوراق بهادار
روش اول: خريد و فروش اوراق بهادار به روش برخط (آنلاين)
پس از دريافت كد سهامداري و در صورت دارا بودن حساب بانكي در ايران، م ي توانيد براساس
دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس، به روش برخط از كشور
محل اقامت خود اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار نمائيد . براي دسترسي به سامانه معا ملات برخط
اوراق بهادار بايد مراحل زير را طي نمائيد:
1. تكميل قرارداد استفاده از خدمات معاملات برخط. متن دستورالعمل اجرايي معاملات برخط
اوراق بهادار و قرارداد مربوطه، در پيوست شماره 2 آمده است.
2. تأييد قرارداد تكميل شده توسط دفتر نمايندگي ايران و ارسال قرارداد به شركت كارگزاري
موردنظر، ازطريق پست
3. صدور كدكاربري و رمز عبور جهت استفاده از سامانه معاملات برخط و ارسال كدكاربري و
رمز عبور براي متقاضي، بصورت محرمانه
پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور، م ي توانيد خريد و فروش مستقيم اوراق بهادار در بورس/
فرابورس را شروع كنيد. سامانه معاملات برخط همچنين اين امكان را براي شما فراهم م يآورد تا
6
علاوه بر مشاهده مستمر اطلاعات بازار اوراق بهادار، ريز خريد و فروش و صورتحساب خود را
بصورت لحظه اي، مشاهده نمائيد.
توجه:
1. براي انجام معاملات به روش برخط در بورس، بايد حتماً در يكي از بان ك هاي طرف قرارداد
با شركت كارگزاري مورد نظر، شخصاٌ حساب بانكي داشته باشيد.
2. باتوجه به اينكه طرف امضاي قرارداد استفاده از سامانه معاملات برخط، يكي از شركت هاي
كارگزاري داراي اين سامانه مي باشد، توصيه مي شود قبل از تكميل و ارسال قرارداد، بصورت
تلفني هماهنگ يهاي لازم را با كارگزار موردنظر خود در اين خصوص انجام دهيد.
3. باتوجه به اينكه براساس ماده 7 دستورالعمل معاملات برخط، كارگزاران مي بايست
درخصوص آشنايي كافي متقاضي با نحوه معامله اوراق بهادار، فرآيند ورود سفارش ازطريق
سامانه برخط و همچنين قوانين و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار اطمينان حاصل
نمايند، لذا كارگزاران به اين منظور، قبل از انعقاد قرارداد معاملات برخط با متقاضي، ميزان
دانش و مهارت وي را در اين خصوص ارزيابي م ي نمايند . به اين منظور، امكانات لازم جهت
ارزيابي غيرحضوري متقاضيان (بصورت اينترنتي) توسط تعدادي از شركت هاي كارگزاري
فراهم آمده است.
4. با توجه به اينكه نام كاربري و رمز عبور جهت استفاده از سامانه معاملات برخط، ازطريق
پست و بصورت محرمانه براي متقاضي ارسال م يشود، مي بايست نشاني پستي متقاضي
بصورت كامل و گويا در قرارداد مربوطه درج گردد.
روش دوم: خريد و فروش اوراق بهادار به روش سفارش تلفني
علاوه بر روش معاملات برخط (آنلاين) اوراق بهادار ، شما مي توانيد براساس دستورالعمل اجرايي
دريافت سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري ، بصورت تلفني اقدام به ارائه سفارش
به كارگزار جهت خريد و فروش اوراق بهادار نمائيد. بدين منظور، بايد مراحل ذيل را طي نمائيد:
1. تكميل قرارداد استفاده از خدمات سفارش تلفني. متن دستورالعمل اجرايي دريافت
سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري ، و قرارداد مربوطه ، در پيوست شماره
2 آمده است
2. تأييد قرارداد تكميل شده توسط دفتر نمايندگي ايران و ارسال قرارداد به شركت كارگزاري
مربوطه
7
3. دريافت كد كاربري و رمز عبور جهت استفاده از سامانه سفارش تلفني، از طريق پست به
صورت محرمانه
توجه:
1. در روش سفارش تلفني نيز همانند روش معاملات برخط، بايد در يكي از بان ك هاي طرف
قرارداد با شركت كارگزاري مورد نظر، شخصاً حساب بانكي داشته باشيد.
2. باتوجه به اينكه طرف امضاي قرارداد استفاده از خدمات سفارش تلفني، يكي از شرك ت هاي
كارگزاري داراي اين سامانه مي باشد، توصيه مي شود قبل از تكميل و ارسال قرارداد، بصورت
تلفني هماهنگ يهاي لازم را با كارگزار موردنظر خود در اين خصوص انجام دهيد.
3. با توجه به اينكه نام كاربري و رمز عبور جهت استفاده از سامانه سفارش تلفني، ازطريق
پست و بصورت محرمانه براي متقاضي ارسال مي شود، مي بايست نشاني پستي متقاضي
بصورت كامل و گويا در قرارداد مربوطه درج گردد.
امكان اعطاي وكالت جهت خريد و فروش اوراق بهادار:
با عنايت به دستورالعمل نحوه انجام معاملات وكالتي اوراق بهادار ، شما ميتوانيد از طريق اعطاي
وكالت رسمي اختيار انجام معامله را به وكيل خود واگذار نماييد . اين امر پس از تاييد وكالتنامه
امكانپذير خواهد بود.
8
ساير خدمات قابل ارائه به دارندگان اوراق بهادار مقيم خارج از كشور
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه علاوه بر ارائه خدمات مربوط به صدور كد
سهامداري، خدمات متنوع ديگري را براي دارندگان اوراق بهادار ، به شرح ذيل ارائه م يدهد. براي
بهره گيري از خدمات مذكور، كافيست فرم مربوطه را تكميل و پس از تأييد توسط دفتر نمايندگي
جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت ، به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه
وجوه ارسال نمائيد.
( 1. دريافت صورت وضعيت اوراق بهادار بصورت اينترنتي (فرم شماره 2
دارندگان اوراق بهادار مي توانند جهت آگاهي از دا رايي فعلي اوراق بهادار و معاملات انجام شده، فرم
شماره 5 را تكميل نمايند. با تكميل اين فرم و دريافت دسترسي به سامانه مربوطه، مي توانند بصورت
اينترنتي آخرين وضعيت اوراق بهادار و معاملات انجام شده را مشاهده نمايند.
( 1. اصلا حمشخصات، تعيين يا تغيير كارگزار ناظر (فرم شماره 3
اقدامي است كه به منظور رفع مغايرت مشخصات شناسنامه اي با مشخصات موجود در گواهينامه نقل
و انتقال سپرده سهام /مالك اوراق بهادار و همزمان تعيين و تغيير كارگزار ناظر در خصوص هر نماد
معاملاتي (نام ناشر) انجام مي شود . چنانچه كد معاملاتي شما ني ازمند اصلاح مشخصات است م ي توانيد
از فرم شماره 4 استفاده نمائيد.
( 3. دريافت سود سهام و ساير اوراق بهادار (فرم شماره 4
اين خدمت در خصوص توزيع سود ساليانه شركت هاي پذيرفته شده در بورس كه توزيع سود
سهامداران حقيقي خود را به شركت سپرده گذاري مركزي واگذار نمودهاند و همچنين توزيع سود
سررسيد شده ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس ايران ارايه شده است . دارندگان محترم
اوراق بهادار مي توانند با در دست داشتن مدارك زير با مراجعه به دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي
ايران در كشور محل اقامت، نسبت به اعلام شماره حساب و ك د شباي مربوطه جهت واريز سود اوراق
بهادار شركتهاي طرف قرارداد با سپرده گذاري اقدام نمايند . لازم به ذكر است كه اعلام شماره 24
رقمي شبا در فرم معرفي شماره حساب به عنوان اصلي ترين قسمت اين فرم مي بايست با دقت
مضاعف توسط دارندگان محترم اوراق بهادار تكميل شود.
9
مدارك لازم جهت توزيع سود سهام شركتهاي طرف قرار داد با سپرده گذاري و توزيع سود ساير
اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس ايران
-1 گواهي تاييديه امضا سهامدار توسط دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل
اقامت
-2 كپي شناسنامه
-3 كپي كارت ملي
-4 فرم معرفي شماره حساب جهت واريزسود
-5 ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي جهت احراز هويت شخص در دفتر نمايندگي جمهوري
اسلامي ايران در كشور محل اقامت
( 4. مشاركت در افزايش سرمايه (فرم شماره 5
اين خدمت در خصوص انجام عمليات افزايش سرمايه شرك ت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
كه فرآيند افزايش سرمايه خود را از طريق شركت سپرده گذاري مركزي انجام مي دهند ارايه شده
است. سهامداران محترم اين شركت ها مي توانند با در دست داشتن اصل يا تصوير گواهينامه حق
تقدم به همراه فيش واريزي به حساب شركت مربوطه اعلام شده در گواهينامه حق تقدم و نيز
تصاوير شناسنام ه و كارت ملي با مراجعه به دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل
اقامت و تكميل فرم ارسال فيش واريزي جهت افزايش سرمايه در بازه 60 روزه فرآيند افزايش
سرمايه شركت ها اعلام تمايل خود را به استفاده از حق تقدم شركت در افزايش سرمايه اعلام نمايند .
لازم به ذكر است در صورتي كه سهامداران نسبت به ارسال اين فرم پس از بازه 60 روزه ذكر شده
در گواهينامه حق تقدم اقدام نمايند مسئوليت عدم در نظر گرفتن مشاركت در افزايش سرمايه شركت
مربوطه به عهده شخص سهامدار خواهد بود.
( 5. معرفي/تغيير نشاني پستي (فرم شماره 6
اين خدمت در خصوص سهامداران شرك تهاي مختلف بورسي و فرا بورسي ميباشد كهعمليات
افزايش سرمايه خودرا به شركت سپرده گذاري واگذار نموده اند . در اين رابطه سهامداراني كه خواهان
در اختيار گرفتن برگه گواهينامه حق تقدم اين شركتهاي بورسي مي باشند مي توانند با در دست
داشتن كپي شناسنامه و كارت ملي خود و تكميل فرم معرفي و تغيير آدرس در بازه افزايش سرمايه
شركتها نسبت به درخواست ارسال گواهينامه حق تقدم شركت در افزايش سرمايه شركت هاي ذي
نفع خود به آدرس پستي جديد خود اقدام نمايند.
10
6. اعلام مفقودي، سرقت و صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام
( (فرم شماره 7
فرآيندي است كه سهامدار حقيقي در صورت مفقود شدن برگه سهام با در دست داشتن مدرك
شناسايي معتبر عكسدار به دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه و
اعلام مفقودي مي نمايد.
7. اعلام مفقودي و اصلا حمشخصات گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام (فرم
( شماره 8
فرآيندي است كه سهامدار حقيقي در صورت مفقود شدن برگه سهام وبه منظور رفع مغايرت
مشخصات شناسنامه اي با مشخصات موجود در گواهينامه نقل و انتقال سپرده سهام / اوراق بهادار
انجام مي د هد.
8. نقل وانتقال قهري و تقسيم سهام/ اوراق بهادار مابين وراث / انتقال به وكيل
(9- (فرم شماره 9 و 1
پس از فوت سهامدار/ مالك اوراق بهادار، نماينده وراث و يا وكيل قانوني وراث مي تواند با تكميل
فرم هاي مربوطه و همراه با ارائه مدارك اعلام شده نسبت به تقسيم سهام/اوراق بهادار اقدام نمايند.
( 9. انسداد اوراق بهادار (توثيق). (فرم شماره 10
در صورتيكه دارندگان اوراق بهادار متقاضي دريافت تسهيلات از بان ك هاي داخل كشور/ نمايندگي
بانك هاي ايراني در خارج از كشور باشند مي توانند براي تضمين بازپرداخت نسبت به وثيقه گذاري
اوراق بهادار با مراجعه به سايت شرك ت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و تكميل و
ارسال فرم مربوطه (پس از تأئيد دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت ) اقدام
نمايند.
جهت نحوه محاسبه پرداخت كارمز د ارائه اين خدمت ، به پيوست شماره 1/ در سايت شركت سمات
بخش فرآيند توثيق قسمت محاسبه هزينه كارمزد توثيق مراجعه نمائيد. www.csdiran.com
11
تماس با ما
هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور مي توانند جهت دريافت كليه خدمات مندرج در اين دفترچه
راهنما، پس از تكميل فر مهاي مربوطه و اخذ تأئيدات لازم از دفتر نمايندگي ايران در كشور محل
اقامت، فرم ها و مدارك مربوطه را به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه ارسال
نمايند. اين شركت همچنين با افتخار، آماده پاسخگويي به كليه سؤالات شما درخصوص نحوه فعاليت
در بازار سرمايه ايران مي باشد.
http://www.csdiran.com : نشاني اينترنتي
info@csdiran.com : پست الكترونيكي
+98-21- تلفن: ( 50 خط) 66749475
6461 :PRA خط
+98-21- دورنگار: 66749475
نشاني پستي: تهران - خيابان حافظ، كوچه ازهري، شماره 10 ، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق
بهادار و تسويه وجوه، كد پستي: 1134844413
12
پيوست شماره 1- فرم هاي مورد نياز جهت ارائه خدمات سهامداري
در ادامه فرم هايي كه دارندگان محترم اوراق بهادار به منظور ارائه درخواست خدمات مورد اشاره مي
بايست تكميل نمايند ، اشاره مي شود . لازم به ذكر است كليه فرم ها و قراردادها، مي بايست قبل از
ارسال به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به تأئيد دفتر نمايندگي جمهوري
اسلامي ايران در كشور محل اقامت رسيده باشد . همچنين ساير مدارك مورد نياز در هر يك از فرم
ها اشاره شده است.
امضاء متقاضي مهر و امضاي دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران امضاء متصدي كارگزاري
13
فرم ايجاد كد سهامداري و تعيين كارگزار ناظر ايرانيان خارج از كشور
شركت كارگزاري ...............................(سهامي خاص)
فرم مشخصات مشتريان حقيقي ايراني
- اطلاعات اين فرم محرمانه محسوب شده و در اختيار اشخاص غيرمجاز قرار داده نمي شود.(تكميل قسمت هاي ستاره دار الزامي و ساير قسمت ها اختياري است)
- هر يك از اشخاصي كه از طرف يك مشتري براي امضاء سفارش هاي خريد و فروش و ارائة آنها به كارگزاري معرفي شد هاند، بايد اين فرم را تكميل نمايند.
1. مشخصات مشتري: :(تذكر:حتماً تاريخ تكميل فرم در قسمت مربوط در بالاي فرم درج گردد)
*نام:...................................................
*نام خانوادگي:....................................
متاهل □ مجرد □ : زن وضعيت تاهل □ مرد □ : *جنسيت
*نام پدر:.............................. *شماره شناسنامه:.............................. *شماره سريال شناسنامه:.............................. *تابعيت:..............................
آخرين مدرك تحصيلي:......................... رشته تحصيلي:.......................... تاريخ اخذ مدرك تحصيلي:..................... صادره مدرك تحصيلي:..................
نشاني پست الكترونيكي:................................................................................... *تلفن تماس:......................................... تلفن همراه:.............................
*نشاني: استان:.............. شهر:...............خيابان:.................. كوچه:......................................................................................................پلاك:................
*شماره ملي: *كد پستي:
*كدمعاملاتي
در بورس اوراق بهادار تهران دربورس كالاي ايران
اين قسمت توسط كارگزاري تكميل م يشود.
* اينجانب در تاريخ........../........../......... 13 تعلق كد/كدهاي معاملاتي ذكر شده فوق به مشتري را از طريق .................................................... بررسي نموده و تأييد م ينمايم.
نام و امضاء بررسي كننده: امضاء تأييد كننده:
2. مشخصات نمايندة مشتري:
در صورتي كه سفار شهاي خريدوفروش اوراق بهادار يا كالا توسط نمايندة مشتري(اعم از وكيل، ولي يا قيم) ارائه مي شود، مشخصات نمايندة مشتري در
زير تكميل شده و فرم جداگان هاي تحت عنوان فرم مشخصات نمايندة مشتري نيز تكميل و ارائه گردد:
نام: .................................................... نام خانوادگي: .................................................... تابعيت: .................................................... شماره ملي(درمورد اتباع بيگانه،شمارة فراگير
اتباع خارجي يا شمارة گذرنامه): ....................................................
3. اطلاعات شغلي:
لطفاً در اين قسمت اطلاعات مربوط به شغلي كه مشتري بيشترين وقت خود را به آن اختصاص مي دهد، درج شود:
عنوان شغل : ................................... تاريخ اشتغال: .......................... نام شركت/مؤسسه: ........................................ سمت : ..............................
*نشاني محل كار: ............................................................................................................................................................................................
*تلفن محل كار: ................................... دورنگار: ............................... *كد پستي:
تاريخ دريافت فرم توسط كارگزار: ......./......../....... 13
فرم شماره 1
امضاء متقاضي مهر و امضاي دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران امضاء متصدي كارگزاري
14
4. اطلاعات مالي:
بسياركم □ كم □ متوسط □ خوب □ عالي □ : -1- ميزان آشنايي مشتري با مفاهيم مالي و سرماي هگذاري در اوراق بهادار 4
-2- ارزش روز دارايي هاي تحت مالكيت مشتري تقريباً چقدر است؟ ............................................................ ريال 4
-3- متوسط درآمد ماهيانة مشتري از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ............................................................ ريال 4
-4- حدود ارزش معاملات مشتري طي يك سال اخير در جدول زير درج شود: 4
در بورس اوراقبهادار تهران(ميليون ريال) در بورس كالاي ايران (ميليون ريال) در فرابورس ايران (ميليون ريال) در بورسهاي خارج از كشور (هزار دلار آمريكا)
-5- نام شركت/شركت هاي كارگزاري در ايران كه مشتري از طريق آنان مبادرت به معامله در ايران نموده است ذكر شود: 4
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
اوراق بهادار □ ( -6- مشتري از طريق اين كارگزاري در كدام موارد زير قصد معامله و سرمايه گذاري در ايران را دارد؟(علامت گذاري چند مورد نيز مجاز است 4
ساير ذكر شود................ □ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري □ كالاپذيرفته شده در بورس كالاي ايران □ پذيرفته شده در بورس تهران
-7- انتظار داريد جمع مبلغ معاملات مشتري از طريق اين كارگزاري در ايران در طي يك ماه چه مبلغي باشد؟ 4
بيشتر از 1 ميليارد ريال □ بين 500 تا 1000 ميليون ريال □ بين 250 تا 500 ميليون ريال □ كمتر از 250 ميليون ريال □
-8- هدف مشتري از انجام معاملات فوق را بطور كامل بيان كنيد. .................................................................................................................................... 4
.........................................................................................................................................................................................................................................
5. مشخصات حساب يا حساب هاي بانكي:
مشخصات حداقل يك و حداكثر دو حساب بانكي كه به نام مشتري افتتاح شده است، در زير ارائه گردد:
-1 حساب بانكي اول: *
نام بانك:........................ نام شعبه : ................................. كد شعبه:.................... شهرستان : ............................... نوع حساب:...................... شماره
حساب:.................................. نام صاحب حساب: .........................
*كدشباي حساب:
I R
2) حساب بانكي دوم: )
نام بانك:........................ نام شعبه : ................................. كد شعبه:.................... شهرستان : ............................... نوع حساب:...................... شماره
حساب:.................................. نام صاحب حساب: .........................
كدشباي حساب:
I R
تذكر 1: حساب يا حسابهاي اعلام شده بايستي به نام مشتري باشند و كارگزار از پذيرفتن حساب يا حسابهاي مشترك معذور است.
تذكر 2: مطالبات مشتري از كارگزاري صرفاً به حساب يا حسابهاي اعلام شده مذكور واريز خواهد شد، مگر در صورتي كه مشتري حساب بانكي جديدي
را كتباً طي فرم مخصوص به كارگزاري اعلام نمايد كه در اين صورت به حساب اعلامي جديد وي واريز خواهد شد.
اين قسمت توسط كارگزاري تكميل م يشود.
* اينجانب در تاريخ ........../........../......... 13 تعلق حساب/حساب هاي بانكي ذكر شده به مشتري را از طريق .................................................... بررسي نموده و تأييد
مي نمايم.
امضاء بررسي كننده : امضاء تأييد كننده:
امضاء متقاضي مهر و امضاي دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران امضاء متصدي كارگزاري
15
6. تأييد مشتري يا نمايندة وي:
مشخصات و نمونه امضاء مشتري (يا نمايندة مشتري كه سفارش هاي معاملات را به نام مشتري به شركت كارگزاري ارائه مي دهد)، درجدول زير تكميل
گردد.
نام و نام خانوادگي شماره ملي نمونه امضاء
6. تأييد دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران:
- كپي كارت ملي متقاضي
- كپي شناسنامه متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و احراز صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر دريافت گرديد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران
8. تأييد شركت كارگزاري:
اينجانب .............................. از پرسنل شركت كارگزاري در تاريخ....../......../....... 13 اين فرم را دريافت و تطبيق اطلاعات مندرج در آن را با مدارك
شناسايي ارائه شده توسط مشتري تأييد مي نمايم.
نام و امضاء تطبيق دهنده: نام و امضاء تأييدكننده:
مداركي كه بايد ضميمة اين فرم ارائه شود.
- اصل و تصوير صفحه اول و صفحه توضيحات شناسنامه (در صورت وجود توضيحات در صفحه توضيحات)
- اصل و تصوير كارت ملي.
توضيح : در صورتي كه تصوير مدارك مذكور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائة اصل مدارك ضرورت ندارد.
16
فرم درخواست صدور شناسه كاربري اينترنت، براي سامانه اطلاع رساني دارايي سهام سهامداران حقيقي
اين قسمت مي بايست توسط متقاضي تكميل شود
كد سهامداري صحيح و فعال: شماره ملي:
نام: نام خانوادگي:
شماره شناسنامه: محل صدورشناسنامه:
نام پدر: تاريخ تولد (روز/ماه/سال):
اولين حرف انگليسي نام: دوحرف اول انگليسي نام خانوادگي:
نشاني – كشور.......................... شهر: ................................. خيابان: ................................. كوي ..................................
پلاك: .................. كدپستي: .......................................تلفن ثابت: .....................................كد شهر: ..................
..............................................:(email) تلفن همراه: .............................................. نشاني پست الكترونيك
مدارك زير تحويل دفتر نمايندگي ايران گرديد.
تصوير شناسنامه وكيل + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه سهامدار 
تصوير كارت ملي وكيل + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي سهامدار 
تصوير وكالتنامه 
پاكت ويژه ي عودت فرم صدورشناسه كاربري اينترنت 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهاداروتسويه وجوه (سهامي عام)
شناسه كاربري اينترنتي سامانه اطلاع رساني دارايي سهام سهامداران حقيقي
اين قسمت را پر نكنيد
www . csd iran.com : نام: آدرس سايت اينترنتي
نام خانوادگي:
ملي شماره : نام پدر:
شناسنامه شماره :
شناسنامه محل صدور :
لطفاً پس از اولين ورود به سامانه رمز كاربري خود را تغيير دهيد. 
كد كاربري شما طي دو روز كاري آينده فعال خواهد شد. 
كدسهامداري:
كد كاربري اينترنتي:
رمز كاربري:
شماره:
تاريخ:
فرم شماره 2
17
فرم درخواست اصلاح مشخصات اشخاص حقيقي + تعيين و تغيير كارگزار ناظر
تقاضاي اصلاح مشخصات به شرح جدول زير را دارم و  ولايتاً/ قيم  وكالتاً  اينجانب .............................................................. اصالتاً
متعهد مي شوم مسئوليت عواقب و خسارات ناشي از اصلاح مراتب را از جانب هر كس صورت گيرد، عهده دار و پاسخگو باشم.
مشخصات شناسايي متقاضي: به طور كامل و مطابق با شناسنامه تكميل شود. به درخواس تهاي ناقص، ناخوانا يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-1 نام: 2- نامخانوادگي:
-3 شمارهشناسنامه: 4- محل صدور شناسنامه:
-5 نام پدر: 6- تاريخ تولد (روز/ماه/سال):
-7 شماره ملي: 8- كد سهامداري*: (غيرفعال)
*كدسهامداري در گوشه پايين سمت چپ " گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام" درج شده است.
نشاني - كشور: ................................... شهر: ..................................... خيابان: .......................................... كوي: ............... پلاك: ........... كدپستي: ...................
.............................................................. :(email) تلفن ثابت: ...............................كدكشور: .............. تلفن همراه:.................................نشاني پست الكترونيك
كارگزار ناظر انتخابي: براي شركت هاي مختلف مي توانيد كارگزاران ناظر مختلف انتخاب كنيد، اما براي هر شركت تنها يك كارگزار ناظر درج نماييد.
جهت جلوگيري از بروز تشابه اسمي؛ نام كامل شركت ناشر اوراق بهادار و كارگزار انتخابي خود را درج نماييد. اگر دارايي شما بيشتر از فضاي در نظر
گرفته شده است از نسخه ديگري از همين فرم استفاده نماييد. در صورتي كه تمايل به انتخاب يك كارگزار ناظر براي تمام نمادها داريد، از عبارست
به جاي نام شركت ناشر اوراق بهادار استفاد نماييد. « همه نمادها »
رديف نام شركت ناشر اوراق بهادار كارگزار ناظر انتخابي رديف نام شركت ناشر اوراق بهادار كارگزار ناظر انتخابي
2 1
قابل توجه
مدت زمان فعال شدن كد مالكيت/امكان انجام معامله حداكثر 2 روز كاري پس از وصول درخواست م يباشد و نظر به اينكه كليه اقدامات به صورت مكانيزه صورت
م يپذيرد، چنانچه به دليل اشكال در برنام ههاي نر مافزاري كه خارج از اراده و قهري م يباشد، اين مدت طولان يتر گردد مسئوليتي متوجه اين شركت نم يباشد.
اينجانب هيچ دستور فروشي نزد كارگزار/كارگزاران ديگر غير از كارگزار ناظر انتخابي نداشته و مسئوليت اين مورد و عواقب احتمالي ناشي از آن را م يپذيرم.
مدارك زير تحويل دفتر نمايندگي ايران گرديد.
تصوير شناسنامه ولي/قيم + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه وكيل + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه سهامدار 
تصوير كارت ملي ولي/قيم + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي وكيل + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي سهامدار 
تصوير وكالتنامه 
تصوير قيم نامه 
تصوير گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام/اوراق غيرسپرده (حداقل يك مورد از هر كدمعاملاتي غلط) 
پاكت ويژ هي عودت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
كنترل كنترل كننده: .............................................. امضاء : تاريخ كنترل : ......../........./....... 13 
18
فرم معرفي شماره حساب جهت دريافت سود سهام و اوراق
شركت(ها): .................................................................................................. نام شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه هماكنون سهامدارشان هستيد
نام:.....................................................................
نام خانوادگي: ...............................................
 مونث  نام پدر:............................... محل صدور:............................... شماره شناسنامه : ............................. جنسيت : مذكر
شماره سري شناسنامه : .......................... شماره سريال شناسنامه : ..............................
كدملي: تاريخ تولد: ......./ ......./ .... كد(هاي) سهامداري:
.......................................................
آدرس پستي: .........................................................................................................
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه:
مشخصات حساب بانكي سهامدار
نام بانك: ......................................... شهرستان : .............................. نام شعبه : ............................... كد شعبه : .....................................
شماره حساب متمركز :
شناسه بانكي ايران
(شبا) نام صاحب حساب : .......................................... نام ساير مشتركين حساب (در صورت وجود) : ......................................
اين قسمت توسط سهامدار تاييد شود:
گواهي نامه افزايش سرمايه  كپي شناسنامه  كپي كارت ملي 
امضاءو اثر انگشت سهامدار :
اين قسمت توسط دفتر نمايندگي ايران تاييد شود:
كپي كارت ملي 
كپي شناسنامه 
گواهي نامه افزايش سرمايه 
پس از احراز هويت متقاضي و احراز صحت و اصالت مدارك فوق الذكر دريافت گرديد.
( لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد )
تحويل گيرنده : ....................................................................................................
ورود اطلاعات ويرايش كننده:............................................. امضاء: تاريخ ورود اطلاعات: ......../........./....... 13 
0 9
IR
فرم شماره 4
19
فرم ارسال فيش واريزي جهت افزايش سرمايه
شركت: ......................................
شماره فيش:........................................تاريخ فيش:..................................... كد شعبه: ............................. نام
شعبه:..............................................
مبلغ فيش : ................................................................................
آدرس پستي: ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
شماره تلفن ثابت:
كدپستي:
شماره تلفن همراه: پست الكترونيك : .................................................................
اين قسمت توسط سهامدار تاييد شود:
كپي كارت ملي 
كپي شناسنامه 
گواهي نامه افزايش سرمايه 
امضاءو اثر انگشت سهامدار :
اين قسمت توسط دفتر نمايندگي ايران تاييد شود:
كپي كارت ملي 
كپي شناسنامه 
گواهي نامه افزايش سرمايه 
پس از احراز هويت متقاضي و احراز صحت و اصالت مدارك فوق الذكر دريافت گرديد.
( لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد )
تحويل گيرنده : ....................................................................................................
ورود اطلاعات ويرايش كننده:............................................. امضاء: تاريخ ورود اطلاعات: ......../........./....... 13 
كنترل كنترل كننده: .............................................. امضاء : تاريخ كنترل : ......../........./....... 13 
0 9
فرم شماره 5
20
فرم معرفي آدرس پستي و تغيير آدرس پستي
شركت(ها): .....................................................................................................................................................................
.......................................................................... نام شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه هماكنون سهامدارشان هستيد
نام:
......................................................................
نام خانوادگي: ..........................................
نام پدر:............................... محل صدور:............................... شماره شناسنامه : ............................. جنسيت : مذكر مونث
شماره سري شناسنامه : .......................... شماره سريال شناسنامه : ..............................
كدملي: تاريخ تولد: ......./ ......./ .... كد (هاي) سهامداري:
.......................................................
آدرس پستي: ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
شماره تلفن ثابت:
كدپستي:
پست الكترونيك : ........................................................ شماره تلفن همراه:
اين قسمت توسط سهامدار تاييد شود:
كپي كارت ملي 
كپي شناسنامه 
گواهي نامه افزايش سرمايه 
امضاءو اثر انگشت سهامدار :
اين قسمت توسط دفتر نمايندگي ايران تاييد شود:
كپي كارت ملي 
كپي شناسنامه 
گواهي نامه افزايش سرمايه 
پس از احراز هويت متقاضي و احراز صحت و اصالت مدارك فوق الذكر دريافت گرديد.
( لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد )
تحويل گيرنده : ....................................................................................................
ورود اطلاعات ويرايش كننده:............................................. امضاء: تاريخ ورود اطلاعات: ......../........./....... 13 
0 9
فرم شماره 6
21
فرم اعلام مفقودي/سرقت و درخواست صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام
اعلام مي دارد "گواهينامه نقل و انتقال و  ولايتاً/ قيم  وكالتاً  اينجانب .............................................................. اصالتاً
سپرده سهام" با مشخصات ذيل در شرك تهاي مندرج در جدول مفقود گرديده است، بنابراين درخواست چاپ گواهينامه هاي ذكر
شده را دارم.
ضمناً اينجانب كليه مسئولي تهاي ناشي از سوء استفاده از چاپ مجدد "گواهينامه نق لوانتقال و سپرده سهام" را عهد هدار هستم و
اين شركت تا تعيين تكليف قطعي اين امر در مراجع ذيصلاح حق خواهد داشت كليه سهام ناشي از آن را نزد خود توقيف نمايد.
نامونامخانوادگي ش ش محلصدور نام پدر تاريخ تولد
(روز/ماه/سال)
كدملي * كد سهامداري نام شركت
* كدسهامداري در گوشه پايين سمت چپ " گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام" درج شده است.
نشاني - استان: ......................................... شهر: .......................................... خيابان: ......................................... كوي: .............................
پلاك: .................................... كدپستي 10 رقمي: ................................ تلفن ثابت: ................................كدشهر: .....................................
.............................................................:(email) تلفن همراه: ............................................................................. نشاني پست الكترونيك
مدارك زير تحويل مأمور پست گرديد.
تصوير شناسنامه ولي/قيم + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه وكيل + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه سهامدار 
تصوير كارت ملي ولي/قيم + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي وكيل + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي سهامدار 
تصوير وكالتنامه 
تصوير قيم نامه 
فيش واريز وجه به مبلغ 200 ر 83 ريال به شمار هحساب سيبا 0205393624008 بانك ملي ايران بنام شركت سمات (از ابتداي 
سال 1391 معادل 84,000 ريال)
پاكت ويژ هي عودت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
فرم شماره 7
22
فرم اعلام مفقودي/اصلاح مشخصات و درخواست صدور المثني گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام
اعلام مي دارد "گواهينامه نقل و انتقال و  ولايتاً/قيم  وكالتاً  اينجانب .............................................................. اصالتاً
به شرح جدول زير مفقود گرديده، لذا تقاضاي اصلا ح مشخصات / صدور  اشتباه  سپرده سهام" با مشخصات صحيح
المثني را دارم و متعهد مي شوم مسئوليت عواقب و خسارات ناشي از اصلاح مراتب را از جانب هر كس صورت گيرد، عهده دار و
پاسخگو باشم.
همچنين م يپذيرم كه:
- مدت زمان فعا لشدن كدمالكيت/امكان انجام معامله حداكثر 2 روز كاري پس از وصول درخواست م يباشد و نظر به اينكه كليه اقدامات به صورت مكانيزه
صور تم يپذيرد، چنانچه به دليل اشكال در برنام ههاي نر مافزاري كه خارج از اراده و قهري م يباشد، اين مدت طولان يتر گردد مسئوليتي متوجه شركت سمات
نم يباشد.
- اينجانب هيچ دستور فروشي نزد كارگزار/كارگزاران ديگر غير از كارگزار ناظر انتخابي نداشته و مسئوليت اين مورد و عواقب احتم الي ناشي از آن را عهده دار
شوم.
مشخصات شناسايي متقاضي: به طور كامل و مطابق با شناسنامه تكميل شود. به درخواس تهاي ناقص، ناخوانا يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
نامونامخانوادگي ش ش محلصدور نام پدر تاريخ تولد
(روز/ماه/سال)
كدملي كد/كدهاي سهامداري
*(غيرفعال/غلط)
نام شركت
*كدسهامداري در گوشه پايين سمت چپ " گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام" درج شده است.
نشاني - استان: ......................................... شهر: .......................................... خيابان: ......................................... كوي: .............................
پلاك: .................................... كدپستي 10 رقمي: ................................ تلفن ثابت: ................................كدشهر: .....................................
.............................................................:(email) تلفن همراه: ............................................................................. نشاني پست الكترونيك
مدارك زير تحويل مأمور پست گرديد.
تصوير شناسنامه ولي/قيم + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه وكيل + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه سهامدار 
تصوير كارت ملي ولي/قيم + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي وكيل + تصوير كارت ملي سهامدار  تصوير كارت ملي سهامدار 
تصوير وكالتنامه 
تصوير قيم نامه 
پاكت ويژ هي عودت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء ومهر دفتر كنسولگري ايران تاريخ دريافت
فرم شماره 8
23
فرم نقل و انتقال قهري مابين وراث
اينجانب .................................................. نماينده وراث مرحومه/مرحوم با مشخصات ذيل درخواست انتقال سهام
بنام تمامي وراث را داشته و صحت مسئوليت تمامي مدارك ارائه شده به عهده اينجانب م يباشد.
مشخصا ت متوفي:
نامونا مخانوادگي شش محلصدور نام پدر كدسهامداري
مشخصا توارث :
رديف
نام ونام خانوادگي شماره
شناسنامه محل صدور نام پدر كدملي سري/ سريال
شناسنامه
نسبت
بامتوفي
1
2
3
4
مشخصات شناسايي باتوجه به تصاويرشناسنامه و كارت ملي ارائه شده درسامانه ي پس از معاملات اعمال مي گردد.
نشاني - كشور: ......................................... شهر: .......................................... خيابان: ......................................... كوي: .............................
پلاك: .................................... كدپستي 10 رقمي: ................................ تلفن ثابت: ................................كدشهر: .....................................
.............................................................:(email) تلفن همراه: ............................................................................. نشاني پست الكترونيك
مدارك زير تحويل دفتر نمايندگي ايران گرديد.
تصاوير مصدق شناسنامه وراث  تصوير شناسنامه متوفي 
تصاوير مصدق كارت ملي وراث 
تصوير مصدق گواهي واريز ماليات بر ارث 
تصوير گواهي فوت 
تصوير مصدق گواهي انحصار وراثت 
اصل اوراق سهام متوفي 
فرم تكميل درخواست دريافت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
پاكت ويژ هي عودت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
فرم شماره 9
24
فرم نقل و انتقال قهري به وكيل قانوني وراث
اينجانب .................................................. وكيل قانوني وراث به وكالتنامه شماره .................... مورخ ....................
درخواست انتقال سهام مرحومه/مرحوم .................... به نام خود را داشته و اقرار م ينمايم كه موكل/موكلين
وكالتنامه مذكور در قيد حيات و واجد اهليت كامل م يباشند و در صورت احراز خلاف ادعاي فوق هرگونه مسئوليت
ناشي از انتقال سهام ذيل و جبران خسارات احتمالي بر عهده اينجانب م يباشد.
مشخصا ت متوفي:
نامونا مخانوادگي شش محلصدور نام پدر كدسهامداري
دارايي سهام مرحومه/مرحوم:
نام شركت تعداد سهام تعداد حقتقدم نام شركت تعداد سهام تعداد ح قتقدم
مشخصات وكيل قانوني:
نام نا مخانوادگي ش.ش محلصدور نام پدر سريشمارهشناسنامه سريالشناسنامه تاري خ تولد كدملي
مشخصات شناسايي باتوجه به تصاويرشناسنامه و كارت ملي ارائه شده درسامانه ي پس از معاملات اعمال مي گردد.
نام بانك: ........................... شهرستان: ........................... نام شعبه: ............................... كد شعبه: ..............................
شماره حساب متمركز:
IR.................................................................................................... : شماره شبا
نشاني - كشور: ............................... شهر:.......................................... خيابان: ................................ كوي: .................................. پلاك: .........
كدپستي: .....................................تلفن ثابت: ..........................كدكشور: ............ تلفن همراه: ...........................................................
مدارك زير تحويل دفتر نمايندگي ايران گرديد.
تصاوير شناسنامه وراث  تصويرمصدق شناسنامه وكيل  تصوير شناسنامه متوفي 
تصاوير كارت ملي وراث  تصوير مصدق كارت ملي وكيل 
تصوير مصدق وكالتنامه 
تصوير مصدق گواهي واريز ماليات بر ارث 
تصوير گواهي فوت 
تصوير مصدق گواهي انحصار وراثت 
اصل اوراق سهام متوفي 
فرم تكميل درخواست دريافت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
پاكت ويژ هي عودت گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام 
امضاء و اثر انگشت متقاضي
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
9- فرم شماره 1
25
فرم درخواست توثيق اوراق بهادار
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه:
اينجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره 1 و با توجه به توافق صورت گرفته با وثيقه گير با مشخصات مندرج در جدول شماره
2، درخواست توثيق اوراق بهادار تحت مالكيت خود را با مشخصات ذكر شده در جدول شماره 3 و با شرايط مذكور در جدول شماره
4 دارم، خواهشمند است اقدامات مقتضي در اين خصوص را مبذول فرماييد.
ضمناً اينجانب با امضاي اين برگ مي پذيرم كه رفع توثيق صرفاً به درخواست وثيق هگير مي باشد.
به پيوست فيش شمارة ......................... به مبلغ ......................... بابت كارمزد توثيق كه به حساب شمارة ......................... نزد بانك
ملي شعبه بورس واريز شده است، تقديم م يگردد.
با اين توضيح كه وثيق هگير با توجه به توافق في مابين در صورت داشتن وكالتنامه يا صل حنامه رسمي و يا حكم مرجع قضايي
مي تواند نسبت به فروش اوراق بهادار وثيقه اقدام نمايد.
اين قسمت توسط وثيقه گذار تكميل مي گردد
جدول شماره 1- مشخصات وثيقه گذار (حقيقي/حقوقي):
نام
نام شخص حقوقي
نام خانوادگي
نوع شخصيت حقوقي
شمارة شناسنامه
شمارة ثبت
محل صدور
محل ثبت
نام پدر شمارة ملي
كد اقتصادي
كدمالكيت
"
نشاني و تلفن:
جدول شماره 2- مشخصات وثيقه گير (حقيقي/حقوقي):
نام
نام شخص حقوقي
نام خانوادگي
نوع شخصيت حقوقي
شمارة شناسنامه
شمارة ثبت
محل صدور
محل ثبت
نام پدر شمارة ملي
كداقتصادي
كدمالكيت
"
نشاني و تلفن:
جدول شماره 3- مشخصات اوراق بهادار وثيقه:
رديف نام ناشر تعداد اوراق بهادار وثيقه به عدد تعداد اوراق بهادار وثيقه به حروف
فرم شماره 10
26
جدول شماره 4- شرايط و متعلقات وثيقه:
توضيح: وثيقه گير و وثيقه گذار براساس توافق ف يمابين مي توانند هر يك از موارد مندرج در دستورالعمل توثيق را جزو متعلقات وثيقه
قرار دهند كه در صورت تعيين، ضروري است موارد تصريح گردد.
نوع اول: افزايش سرمايه مربوطه (ح قتقدم خريد اوراق بهادار – سهام ناشي از افزايش سرمايه) در توثيق قرار گيرد.
نوع دوم: افزايش سرمايه مربوطه (ح قتقدم خريد اوراق بهادار – سهام ناشي از افزايش سرمايه) در توثيق قرار نگيرد.
سود اوراق بهادار و وجه ناشي از فروش ح قتقدم استفاده نشده از طريق ناشر در توثيق قرار م يگيرد و مسئوليت حسن اجراي 
آن با ناشر م يباشد، لذا شركت سپرده گذاري مركزي در اين خصوص مسئوليتي را برعهده ندارد.
نام و مهر و امضاي وثيقه گذار: تاريخ:
اين قسمت توسط وثيقه گير تكميل مي گردد
كليه شرايط مقرر در فرم درخواست توثيق، مورد تأييد اينجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره 2 مي باشد.
نام و مهر و امضاي وثيقه گير: تاريخ:
آدرس مكاتبات صرفاً نشاني مندرج در فرم مي باشد و وثيقه گير يا وثيقه گذار متعهدند هرگونه تغيير نشاني و تلفن خود را به صورت
كتبي به شركت سپرد هگذاري مركزي اعلام نمايند.
مدارك زير تحويل دفتر نمايندگي ايران گرديد.
تصوير شناسنامه ولي/قيم + تصوير شناسنامه  تصوير شناسنامه وكيل + تصوير شناسنامه سهامدار  تصوير شناسنامه سهامدار/تصوير روزنامه رسمي 
سهامدار
تصوير وكالتنامه 
تصوير قيم نامه 
فيش واريز وجه كارمزد هزينه توثيق با توجه به جدول پلكاني انسداد به شماره حساب سيبا 0205393622001 بانك ملي ايران بنام شركت سمات 
پاكت ويژه ي عودت پاسخ درخواست توثيق سهام 
امضاء و اثر انگشت وثيق هگذار
پس از احراز هويت متقاضي و صحت و اصالت، مدارك فو قالذكر به طور كامل دريافت شد.
امضاء و مهر دفتر نمايندگي ايران تاريخ دريافت
27
پيوست شماره 2- دستورالعمل ها و قراردادها
در اين بخش، دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ،
دستورالعمل اجرايي دريافت سفار شهاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري ، دستورالعمل
توثيق اوراق بهادار و دستورالعمل نحوه انجام معاملات وكالتي به همراه قراردادهاي مربوطه، ارائه
شده است.
لازم به ذكر است قرارداد استفاده از سامانه هاي معاملات برخط و ارائه سفارش تلفني، پس از
تكميل، مي بايست به تأئيد دفتر نمايندگي ايران در كشور محل اقامت رسيده باشد.
28
دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ايران
به (Online) اين دستورالعمل به منظور اجراي سفار ش هاي خريد و يا فروشي كه ب ه صورت برخط
1389 شامل 19 ماده و 9 تبصره و يك پيوست به /7/ سامانه معاملاتي ارسال م ي شود، در تاريخ 3
تصويب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده 1: اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب
آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي، آئين نامة معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران و
دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران تعريف شد هاند، به همان
مفاهيم در اين دستورالعمل و قرارداد پيوست به كار رفته اند. واژه هاي ديگر داراي معاني زير م يباشند:
1. عضو: كارگزار پذيرفته شده در بورس يا فرابورس است كه خدمات دسترسي برخط بازار را
به مشتري ارايه م ينمايد.
2. بورس: بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) است.
3. دسترسي برخط بازار : فرآيندي است كه طي آن سفارش هاي خريد و فروش و همچنين
عمليات تغيير و يا انصراف از آنها توسط مشتري از طريق زير ساخت دسترسي برخط بازار
جهت اجرا به سامانه معاملاتي ارسال م يشود.
4. زيرساخت دسترسي برخط بازار : زير ساختي است كه به منظور دسترسي برخط به بازار
توسط عضو استقرار يافته و استفاده م يشود.
5. سامانة معاملاتي: سيستم رايانه اي است كه دريافت سفار شهاي خريد و فروش، تطبيق
سفارش ها و در نهايت اجراي سفارشها از طريق آن صورت ميگيرد.
6. سفارش: درخواست خريد يا فروش او راق بهادار است كه توسط مشتري از طريق
زيرساخت دسترسي برخط بازار، جهت اجرا به سامانة معاملاتي، ارسال م يشود.
7. فرابورس: فرابورس ايران (شركت سهامي عام) است.
8. كانون: كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
9. مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي است كه متقاضي خريد يا فروش اور اق بهادار از طريق
خدمات دسترسي برخط بازار م ي باشد و حائز شرايط مندرج در مواد 7 و 8 اين دستورالعمل
است.
ماده 2: سفارش هاي ارسالي از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار بايد مطابق مقررات، ضوابط
معاملاتي و مصوباتي باشد كه توسط سازمان تعيين مي شود.
29
ماده 3: زيرساخت دسترسي برخط بازار مورد استفاده عضو بايد قبلاً از حيث مواردي از قبيل امنيت،
حفظ اطلاعات محرمانه و قابلي ت هاي فني به تأئيد سازمان رسيده و امكانات مناسبي را جهت كنترل
و نظارت مستمر بر حفظ شرايط فوق در اختيار سازمان قرار دهد.
تبصره 1: زير ساخت دسترسي بر خط باز ار بايد امكان ارائه خدمات دسترسي بر خط بازار را با
استفاده از امضاي الكترونيك داشته باشد.
تبصره 2: صدور تأئيديه مندرج در صدر اين ماده رافع مسئوليت عضو در خصوص تأمين امنيت و
قابليت هاي فني زيرساخت دسترسي برخط بازار نم يباشد.
ماده 4: عضو بايد در موارد زير از سازمان مجوز دريافت نمايد:
الف: بهره برداري از زيرساخت دسترسي برخط بازار،
ب: اعمال تغييراتي در زيرساخت دسترسي برخط بازار مورد استفاده كه مطابق مقررات
نيازمند اخذ مجوز است،
ج: بهره برداري از زيرساخت دسترسي برخط بازار پس از اعمال تغييرات موضوع بند (ب).
تبصره: اخذ مجوز موضوع اين ماده، رافع مسئوليت عضو در خصوص رعايت قوانين و مقررات
مربوط به معاملات برخط اوراق بهادار نم يباشد.
ماده 5: درخواست اخذ مجوز موضوع مادة 4 اين دستورالعمل بايد توسط عضو كتباً و به همراه
مستندات مورد نياز به سازمان ارايه شود . در صورت كامل ب ودن اطلاعات و مستندات فوق، سازمان
نظر خود را مبني بر پذيرش يا رد درخواست ارايه شده به عضو متقاضي اعلام م ينمايد.
ماده 6: كلية مسئوليت هاي قانوني و مقرراتي عضو و كاربران وي در قبال استفاده از خدمات دسترسي
برخط بازار و معاملات انجام شده از اين طريق، بر عهده عضو مي باشد.
ماده 7: عضو در صورتي م يتواند خدمات دسترسي برخط بازار را در اختيار مشتري قرار دهد كه
مشتري حائز شرايط زير باشد:
1. دانش لازم در خصوص فرآيند ورود سفارش از طريق زير ساخت دسترسي برخط بازار،
2. مهارت لازم در خصوص معاملة اوراق بهادار،
3. دانش لازم در خصوص قوانين و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار،
4. نداشتن منع معاملاتي كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصلاح اعلام شده باشد.
تبصره 1: در مورد مشتريان حقوقي، شخص معرفي شده از سوي وي بايد حائز شرايط موضوع اين
ماده باشد.
30
تبصره 2: عضو بمنظور حصول اطمينان از كفايت دانش مشتريان در خصوص معاملات بر خط، بايد
فرايندهاي مستمر آموزشي را جهت به روزرساني دانش ايشان به صورت حضور يا
الكترونيكي مستقر نمايد.
تبصره 3: سنجش توانايي مشتري از حيث شرايط موضوع اين ماده توسط عضو و با مسئوليت وي
انجام مي شود.
تبصره 4: نحوة اجراي مفاد اين ماده توسط اداره نظارت بر كارگزاران سازمان ابلاغ م يشود.
ماده 8: عضو بايد قراردادي را مطابق نمونه پيوست اين دستورالعمل، با مشتريان در خصوص استفاده
از خدمات دسترسي برخط بازار منعقد نمايد.
ماده 9: عضو بايد براي مديريت معاملات بر خط، واحدي مجزا تشكيل داده و شخص ي را جهت
مديريت بخش مذكور منصوب نمايد . مدير معاملات بر خط موظف به نظارت مستمر بر مخاطرات
ويژه معاملات بر خط و انجام اقدامات كنترلي و نظارتي لازم از جمله الزامات ابلاغي توسط سازمان
مي باشد.
ماده 10 : سازمان مي تواند رعايت محدودي تهايي از قبيل موارد زير را به اعضا ابلاغ نمايد:
1. محدوديت در نوع سفارش
2. محدوديت در زمان فعاليت
3. محدوديت فعاليت بر روي نماد معاملاتي، صنعت، بازار خاص يا بازارهاي بورس و فرابورس
4. محدوديت انجام معامله در عرضه هاي خاص
5. محدوديت در حجم سفارش
6. محدوديت در قيمت سفار ش
7. محدوديت معاملاتي براي مشتري خاص يا مشتريان
8. محدوديت در تعداد مشتريان هر عضو
9. محدوديت در حجم معاملات مشتريان
10 . محدوديت درصد تفاوت قيمت سفارش با دامنه مظنه بازار
11 . محدوديت درصد تفاوت قيمت سفارش با قيمت آخرين معامله
12 . محدوديت تفاوت قيمت نسبت به معامله قبل براي سفارشاتي با حجم پايين
تبصره: در صورت اعلام محدوديت جديد علاوه بر موارد موضوع اين ماده، عضو مكلف است طي
مهلت تعيين شده توسط سازمان امكان اعمال محدوديت را در زيرساخت دسترسي برخط بازار فراهم
كند.
31
ماده 11 : زيرساخت دسترسي برخط بازار بايد به گونه اي باشد كه امكان اعمال محدوديت هاي وضع
شده توسط سازمان فراهم شود و به صورت پارامتري قابل تنظيم باشد . محدوديت هاي وضع شده بايد
به صورت لحظه اي و برخط در زيرساخت دسترسي برخط بازار اعمال گردد و همزمان به نحو مقتضي
اطلاع رساني شود.
ماده 12 : سفارش هايي كه محدودي ت هاي موضوع ماده 10 اين دستورالعمل در مورد آنها رعا يت نشده
است نبايد توسط زيرساخت دسترسي برخط بازار پذيرفته و به سامانه معاملاتي ارسال شود . در اين
خصوص ضروري است سوابق اين موضوع بصورت الكترونيكي ثبت و نگهداري شده و بلافاصله
پيغامي مبني بر عدم پذيرش سفارش براي مشتري ارسال گردد.
تبصره: رعايت اين ماده در خصوص سفارش هايي كه به دليل محدودي ت هاي وضع شده توسط عضو
پذيرفته نم يشوند نيز ضروري است.
ماده 13 : تمامي سفارشاتي كه جهت اجرا به سامانه معاملاتي ارسال مي گردد با كد عضو ارائه دهنده
خدمات دسترسي برخط بازار و كد مشتري، ثبت خواهند شد.
ماده 14 : عضو موظف است كلية سوا بق تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي را در
زيرساخت دسترسي برخط بازار خود نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارايه نمايد.
ماده 15 : درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مواد اين
دستورالعمل و يا به منظور پيشگيري از تخلف ات، سازمان مي تواند اقدامات زير را به تنهايي يا توأمان
انجام دهد:
1. تعليق و يا توقف امكان دسترسي برخط بازار متعلق به عضو،
2. الزام عضو به تعليق و يا توقف امكان استفاده از دسترسي برخط بازار براي يك يا چند
مشتري و يا نمايندگان آنها.
ماده 16 : عضو نمي تواند بابت ار اية خدمات دسترسي برخط بازار، وجهي علاوه بر كارمزدهاي مصوب
سازمان از مشتري دريافت نمايد.
ماده 17 : استفاده از زيرساخت دسترسي برخط بازار جهت معامله براي مشتريان توسط نمايندگان و
شعب عضو منوط به اخذ مجوزهاي لازم از بورس يا فرابورس م ي باشد. الزامات و شرائط ايجاد و
نگهداري شعبه، نمايندگي و دفتر پذيرش كه در ساير مقررات بيان شده يا مي شود همچنان لازم
الاجرا است.
ماده 18 : عضو بايد رويه هاي معامله از طريق سيستم معاملات برخط بازار، محدودي تها، شرايط و
مخاطرات مربوط به اين نوع معاملات را از طريق سايت رسمي خود به اطلاع عموم رسانده و هرگونه
تغيير در موارد فوق را بلافاصله اعلام نمايد.
32
ماده 19 : عضو جهت مديريت حوادث پيش بيني نشده در معاملات برخط اوراق بهادار، از جمله قطعي
برق، شبكه مخابراتي و اينترنت، بايد روي ههاي مشخصي را اتخاذ نموده و به اطلاع مشتريان خود
برساند.
- يك بند و 2 تبصره به ذيل مادة ( 20 ) دستورالعمل اجرائي نحوة انجام معاملات اوراق بهادار در
1388 هيئت مديرة سازمان اضافه و فصل هفتم از /06/ فرابورس ايران، مصوب مورخ 07
دستورالعمل ياد شده و مادة ( 20 ) آن به شرح زير اصلاح شد؛
فصل هفتم : عدم تأييد معاملات
"مادة 20 – مديرعامل فرابورس در شرايط زير از تأييد معامله يا معاملات اوراق بهادار، حداكثر تا
پايان ساعت اداري روز كاري برگزاري جلسه معاملاتي خودداري م ينمايد،
1 – اعلام كارگزار مبني بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مديرعامل فرابورس
2 – خطاي معاملاتي متأثر از اشكال سامانه معاملات
3 – معاملة سهام بزرگتر يا مساوي 5 درصد براي شركتهايي كه سرماية پايه آنها كمتر يا مساوي
يك ميليارد عدد سهم يا حق تقدم است و بزرگتر يا مساوي يك درصد براي شركتهايي كه
سرمايه پايه آنها بيش از يك ميليارد عدد است در يك جلسة معاملاتي و توسط يك كد
معاملاتي بدون رعايت ضوابط معاملات عمده
4 – عدم رعايت سهميه اعلام شده براي خريد يا فروش اوراق بهادار براساس مقررات كه موجب
عدم تأييد كل خريد يا فروش كارگزار م ي شود. در موارد خاص با تشخيص مديرعامل
فرابورس فقط خريدها يا فرو شهاي بيش از سهيمه تأييد نم يشود.
5 – در صورتي كه ظن دستكاري قيمت يا استفاده از اطلاعات نهاني وجود داشته باشد، در اين
صورت مديرعامل فرابورس م يتواند معاملاتي را كه با نوسان غيرعادي قيمت يا حجم
غيرعادي انجام شود تأييد ننمايد.
تبصرة 1 : عرضه هاي اوليه و عرض ههاي سهام شركتهاي دولتي در راستاي خصوصي سازي و
معاملة آخرين روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند ( 3) فوق نم يباشد.
تبصرة 2 : كليه مدارك و سوابق معاملات تأييد نشده بايد توسط فرابورس ايران نگهداري شده و
حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.
٣٣
89 هيئت /7/ نمونه قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط مصوب 3
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
قرارداد حاضر بين شركت كارگزاري و مشتري به شرح ذيل منعقد گرديد . تعاريف دستورالعمل اجرايي معاملات
برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در اين قرارداد به همان مفاهيم به كار رفته است.
ماده 1: طرفين قرارداد
اين قرارداد بين شركت كارگزاري به مشخصات جدول زيركه از اين پس در اين قرارداد "عضو" ناميده مي شود:
نام عضو: شماره ثبت:
تاريخ ثبت: محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس: شماره تلفن دفتر مركزي:
شماره فاكس دفتر مركزي: كدپستي:
نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
-1 خانم / آقاي سمت:
-1 خانم / آقاي سمت:
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13
آدرس دفتر مركزي:
و مشتري حقيقي يا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زير كه از اين پس در اين قرارداد"مشتري"
ناميده مي شود:
الف) براي اشخاص حقيقي ايراني:
 زن  نام و نام خانوادگي: جنسيت: مرد
كد مالكيت: تاريخ دريافت كد مالكيت:
نام پدر: تاريخ تولد: روز/ ماه/ سال:
محل تولد: كد ملي:
شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه:
شماره سريال شناسنامه: شماره تلفن منزل با كد شهر:
شماره تلفن محل كار با كد شهر: شماره تلفن همراه:
نام و كد بانك: شماره حساب بانكي:
آدرس پست الكترونيكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:
پيوست ١
٣٤
ب) براي اشخاص حقوقي ايراني:
نام: شماره ثبت:
تاريخ ثبت: محل ثبت:
كد مالكيت: شناسه ملي:
شماره تلفن دفتر مركزي: شماره فاكس دفتر مركزي:
نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء
مجاز:
-1 خانم / آقاي سمت:
-1 خانم / آقاي سمت:
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13
نام و كد بانك: شماره حساب بانكي:
آدرس پست الكترونيكي:
نوع شخصيت حقوقي:
آدرس دفتر مركزي:
ج) براي اشخاص خارجي (حقيقي/ حقوقي):
نام: تابعيت:
شماره پاسپورت / شماره ثبت:
شماره سرمايه گذار خارجي:
شماره تلفن محل كار / شماره تلفن دفتر مركزي:
نام و كد بانك:
شماره حساب بانكي: آدرس پست الكترونيكي:
آدرس محل كار / آدرس دفتر مركزي در ايران:
آدرس محل كار / آدرس دفتر مركزي در خارج از كشور:
به شرح مواد آتي منعقد گرديد.
ماده 2: موضوع قرارداد
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران (online) استفاده از خدمات معاملات برخط
ماده 3: مدت قرارداد
اين قرارداد از تاريخ ....../ ......./ ...... 13 به مدت دو سال معتبر است.
٣٥
ماده 4: حقوق و تعهدات عضو
-1-4 عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معاملاتي را براي انجام معاملات برخط، به
صورت محرمانه و چاپي ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي اين قرارداد، در اختيار مشتري
قرار دهد و اراية خدمات آغاز گردد.
-2-4 عضو متعهد به ثبت و نگهداري كلية سوابق تراكن ش هاي دريافتي از مش تري و ارسالي به وي در
زيرساخت دسترسي برخط بازار خود م يباشد.
-3-4 اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري توسط عضو بايستي مستند به اين قرارداد و
قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد . در صورت اعمال اين محدوديت ها، عضو مسئوليتي در قبال
خسارات وارده نخواهد داشت.
-4-4 عضو متعهد است امكان اراية خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و
روش هاي اراية آن را در سايت رسمي خود اعلام كند و حسب درخواست مشتري، جهت رفع
مشكل اقدام نمايد.
-5-4 عضو حق ورود سفارش جديد براي مشتري يا تغيير، تعليق و حذف سفار ش هاي وارد شده
توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري دارا م يباشد.
-6-4 عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصي مشتري را محرمانه
نگه دارد.
-7-4 عضو متعهد است از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار، همواره آخرين وضعيت حساب و
سوابق معاملات مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعلام مغايرت از سوي مشتري،
نسبت به بررسي موضوع و اعلام نتيجة بررسي به وي اقدام نمايد . بديهي است اعلام مغايرت،
نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد
بود.
-8-4 در راستاي اجراي اين قرارداد، حدا قل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطلاع
سرمايه گذاران رسانده مي شود:
اطلاعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش، واريز، برداشت و 
ماندة حساب؛
روية دريافت سفار ش ها، پردازش و اجراي سفار ش ها و همچنين پاياپاي و تسوية 
معاملات از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
رويه هاي مديريت حوادث پي ش بيني نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله 
قطعي برق، شبكة مخابراتي و اينترنت؛
٣٦
در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل 
پيش بيني و بلافاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پي ش بيني از طريق پست
الكترونيكي يا به روش مقتضي ديگر؛
اطلاع رساني لازم در مورد نحوة مديريت سفارش ها در زمان تعليق يا محروميت عضو 
از انجام معاملات؛
رويه هايي براي حذف سفارش هاي ثبت شده در زماني كه امكان دسترسي برخط بازار 
وجود نداشته باشد؛
اعلام قوانين و مقررات جديد و محدودي ت هاي ابلاغي توسط سازمان در خصوص 
انجام معاملات برخط.
ماده 5: تعهدات مشتري
-1-5 مشتري بايد گواه ي نامه هاي موقت صادرة اوراق بهاداري كه قصد فروش آنها را دارد، حسب
درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.
-2-5 مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.
-3-5 مشتري تعهد مي كند از انجام هرگونه معامله كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله
معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و دستكاري بازار خودداري نمايد.
-4-5 مشتري بايد شمارة حساب بانكي را در بانكي كه عضو اعلام مي نمايد، جهت دريافت وجوه
ارايه نمايد. هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طريق واريز وجه به همان حساب كه به نام
مشتري است امكا نپذير مي باشد.
-5-5 مشتري متعهد است سفارش هاي خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و
سقف هاي اعلامي توسط سازمان به سامانة معاملات برخط ارسال كند.
-6-5 مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني
حداكثر ........ ماهه (حداكثر سه ماهه ) مي باشد . در صورت عدم تغيير، هرگونه مسئوليت ناشي از
افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري م يباشد.
-7-5 مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرم افزاري سامانة معاملات برخط
اوراق بهادار را بر عهده م يگيرد.
-8-5 در صورت عدم استفادة مشتري به مدت 90 روز متوالي از حساب كاربري خود، عضو دسترسي
مشتري را غيرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعة مشتري به عضو م يباشد.
-9-5 مشتري متعهد مي شود، اصول امنيت سخت افزاري و نر مافزاري و محافظت از اطلاعات از
جمله استفاده از نر م افزارهاي ضد ويروس مناسب، محافظت از شناسه كاربر، كليدواژ هها،
٣٧
كدهاي رمزي و كليه اطلاعات دريافتي از عضو را ب ه منظور جلوگيري از دسترس ي هاي
غيرمجاز به سامانه، رعايت نمايد.
-10-5 مشتري متعهد مي گردد، زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار
ندهد.
-11-5 مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات
مي باشد.
-12-5 مشتري متعهد مي گردد از قوانين و مقررات و شرايط اعلامي عضو در چارچوب قوانين و
مقررات مربوط به معاملات برخط پيروي كند.
-13-5 مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خريد و
فروش اوراق بهادار از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را كنترل و در صورت مغايرت، در
اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
-14-5 مشتري مسئول كنترل حساب هاي خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الكترونيكي به عضو
اطلاع مي دهد:
هرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور، نام كاربري و شماره (هاي ) حس اب و 
نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
هرگونه عدم دريافت تأييدية ثبت سفارش؛ 
دريافت تأييدية ثبت سفارش يا معامل هاي كه مشتري دستور آن را صادر نكرده است؛ 
هرگونه اطلاعات نادرست در م وجودي حساب مشتري، سبد دارايي ها يا اطلاعات 
معاملات.
-15-5 مشتري مجاز به هيچ گونه دخل و تصرف در زيرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي
به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري يا غيرتجاري توسط خود يا به
واسطة ديگري نيست و نم يتواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگري واگذار كند.
-16-5 مشتري اقرار مي نمايد كه از دانش كافي در خصوص قوانين و مقررات معاملاتي و ساير قوانين
و مقررات مرتبط با بازار سرمايه و شرك ت هاي ارائه دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات
معاملات برخط برخوردار بوده ، آموزش هاي لازم را در مورد نحوه استفاده از اين خدمات ديده و
خود را ملزم به رعايت آنها م يداند.
-17-5 مشتري متعهد است اختيارات، اطلاعات و دسترس ي هاي لازم جهت بازرسي و نظارت بر
زيرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو يا نمايندگان ايشان
ارايه نمايد.
٣٨
ماده 6: حدود مسئوليت طرفين
1-6 تنها دارند ة نام كاربري و رمز عبور ، مشتري است . مس ئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و
نام كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله در اين حساب كه از طريق نام كاربري و يا
رمز عبور مشتري صورت م ي گيرد بر عهده وي مي باشد. مشتري همچنين مسئول
خسارت هايي است كه در نتيجة عدم رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي
حادث شود.
2-6 عضو مسئول حوادثي كه خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وي رخ مي دهد، نم يباشد.
3-6 در صورتي كه به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد، مشتري متحمل ضرر و
زيان گردد، عضو مسئول جبران خسار تهاي وارده نخواهد بود.
4-6 انعقاد اين قرارداد به منظور اراية خدمات دسترسي برخط بازار از سوي عضو به مشتري مي باشد
و شامل اراية ساير خدمات از قبيل خدمات مشاورة سرماي ه گذاري، قانوني، مالياتي، مالي و
حسابداري نخواهد بود.
5-6 عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتري ندارد.
ماده 7: قابليت استناد داده پيام ها
داده پيام ها و سوابق كلية تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و
در چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع
قضايي و حقوقي مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عضو و مشتري در خصوص اين سوابق و داده پيام ها،
اطلاعات مندرج در زيرساخت دسترسي برخط بازار عضو، معتبر و براي طرفين لاز مالاتباع است.
ماده 8: انحلال قرارداد
قرارداد مطابق مادة 10 قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرايط زير پايان م ييابد:
1-8 در صورت اعلام مشتري مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسوية كلية ديون و تعهدات ناشي از
معاملات برخط وي نزد عضو، قرارداد فسخ م يشود.
2-8 در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذيصلاح، قرارداد منفسخ
مي شود. در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطلاع دهد.
3-8 در صورت تعليق به مدت بيش از يكماه يا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ م يشود.
٣٩
4-8 در صورتي كه در اثر بروز حوادث قهري، امكان ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات هر يك از
طرفين به موجب اين قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذكور به مدت بيست روز كاري ادامه يابد،
هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده 9: حل اختلاف
با توجه به حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشي از معاملات در اين بازار، حل اختلاف طرفين
اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاكره ف يمابين، مطابق مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار
جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 صورت مي گيرد.
ماده 10 : تغيير قرارداد
اين قرارداد در 10 ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاريخ ......................................... به امضاي طرفين
رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد آن، منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد . در صورتي كه
در قوانين و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغييراتي حاصل شود كه تغيير در شرايط و مفاد قرارداد حاضر
را ايجاب نمايد، تغييرات مذكور، بدون نياز به توافق ثانوي جزء لاينفك اين قرارداد خواهد بود.
 مهر
و امضاي مشتري مهر و امضاي عضو
]تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضا شود.[
است  مهر فقط براي اشخاص حقوقي .
٤٠
بسمه تعالي
دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري
اين دستورالعمل به منظور دريافت سفارش هاي تلفني جهت انجام معاملات اورا ق بهادار و كالا در بورس ها و
1390 شامل 28 ماده و 10 تبصره و يك /02/ بازارهاي خارج از بورس با استفاده از مركز تماس كارگزاري در تاريخ 31
پيوست به تصويب هيأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده 1: اصطلاحات و واژه هايي كه در مادة 1 قانون بازار اوراق به ادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه
1384 مجلس شوراي اسلامي، تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل و قرارداد پيوست به كار
رفته اند. واژه هاي ديگر داراي معاني زير م يباشند:
10 . بورس: شركت بورس اوراق بهادار تهران و شركت بورس كالاي ايران است.
11 . فرابورس: شركت فرابورس ايران است.
12 . عضو: كارگزار پذيرفته شده در بورس يا فرابورس است كه امكان دريافت سفارش هاي تلفني مشتريان را با
استفاده از مركز تماس فراهم نموده است.
13 . مركز تماس : عبارت است از سخت افزارها و نرم افزارهايي كه به واسطة آن امكان ثبت سفارش هاي تلفني
مشتري توسط عضو فراهم م يشود.
14 . سفارش تلفني: درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار و كالا و اخذ ساير اطلاعات مربوط به آن طبق
مقررات است كه توسط مشتري با استفاده از مركز تماس ، جهت اجرا به عضو ارسال م يشود.
15 . مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي است كه متقاضي خريد يا فروش اوراق بهادا ر و كالا از طريق مركز
تماس مي باشد.
16 . كاربر پاسخگوي عضو: كاربري از كاركنان عضو است كه وظيفة دريافت تماس هاي تلفني و ثبت آن در
سامانة معاملات را بر عهده دارد.
ماده 2: مركز تماس مورد استفاده عضو بايد قبلاً از حيث مواردي از قبيل امنيت و قابلي تهاي فني بويژه جهت تعيين
صحيح هويت مشتري و حفظ تماميت پيام هاي مورد مبادله و نگهداري سوابق بصورت مطمئن در
يك سطح معقول و متعارف به تأئيد سازمان رسيده و امكانات مناسبي را جهت كنترل و نظارت مستمر بر
حفظ شرايط فوق در اختيار سازمان قرار دهد.
تبصرة 1: صدور تأئيديه مندرج در صدر اين ماده رافع مسئوليت عضو در خصوص تأمين امنيت و قابلي ت هاي
فني مركز تماس نم يباشد.
تبصرة 2: بهره برداري از مركز تماس تأييد شدة موضوع اين ماده پس از پلمب آن توسط سازمان امكان پذير
است و هرگونه تغيير در آن مستلزم اخذ تأييدية مجدد از سازمان م يباشد.
٤١
ماده 3: درخواست اخذ تأييديه موضوع مادة 2 اين دستورالعمل بايد توسط عضو كتباً و به همراه مستندات مورد نياز به
سازمان ارايه شود. در صورت كامل بودن اطلاعات و مستندات فوق، سازمان نظر خود را مبني بر پذيرش يا رد
درخواست ارايه شده به عضو متقاضي اعلام م ينمايد.
ماده 4: عضو مي تواند خدمات مركز تماس خود را در اختيار مشترياني كه حائز شرايط زير باشند، قرار دهد:
5. داشتن 18 سال تمام؛
6. نداشتن منع معاملات اوراق بهادار و كالا كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصلاح اعلام شده باشد.
تبصره : در مورد مشتريان حقوقي، شخص معرفي شده از سوي وي بايد حائز شرايط موضوع اين ماده باشد.
ماده 5: عضو بايد قراردادي را مطابق نمونه پيوست اين دستورالعمل، با مشتريان در خصوص استفاده از خدمات مركز
تماس منعقد نمايد.
ماده 6: مشتري موظف است شماره تلفن يا تلفن هاي خود را جهت دريافت خدمات از طريق مركز تماس به عضو اعلام
نمايد.
تبصرة 1: در صورتي كه مشتري از شماره تلفن هاي خارج از شماره هاي اعلامي موضوع اين ماده با
تلفن هاي اعلامي عضو در قرارداد تماس حاصل نمايد، كاربر پاسخگوي عضو مكلف است يك تا
پنج سؤال امنيتي شخصي مندرج در صفحة اطلاعات مشتري را قبل از گرفتن دستورات وي، به
طور تصادفي از مشتري پرسش نمايد و در صورت پاسخ اشتباه قرارداد را معلق و مراتب را به طور
رسمي به مشتري جهت تعيين وضعيت آتي قرارداد اطلاع دهد.
تبصرة 2: هر يك از عضو و مشتري مي تواند در قالب قرارداد فيمابين، اراية خدمات را صرفاً به شماره
تلفن هاي اعلامي مشتري محدود نمايد. در اين صورت عضو نبايد در صورت تماس از طريق
ساير خطوط به مشتري مذكور خدمات ارايه كند.
ماده 7: ساعت و روزهاي اراية خدمات از طريق مركز تماس بايد در قرارداد فيمابين عضو و مشتري مشخص شده و
عضو متعهد است در زمان هاي توافق شده در قرارداد نسبت به دريافت سفارش هاي تلفني و اجراي آنها اقدام
نمايد. در خارج از زمان هاي تعيين شده در قرارداد، عضو مسئوليتي در قبال دريافت و اجراي سفارش هاي تلفني
نخواهد داشت.
تبصره: در صورتي كه در زمان اراية سفارش هاي تلفني نماد معاملاتي اوراق بهاداري متوقف و يا اطلاعية
عرضة كالايي منتشر نشده باشد، چنانچه تا يك هفته نماد مذكور باز نشده و يا اطلاعية عرضة
كالاي مورد نظر منتشر نگردد، سفارش مذكور ملغ يالاثر خواهد شد.
ماده 8: عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از خدمات مركز تماس را به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداكثر يك
هفته پس از امضاي قرارداد، در اختيار مشتري قرار دهد و اراية خدمات آغاز گردد.
٤٢
ماده 9: در صورتي كه رمز عبور استفاده از خدمات مركز تماس حداقل سه بار به صورت متوالي اشتباه وارد شود، خدمات
مركز تماس براي شخص مزبور غيرفعال شده و اراية خدمات به وي مشروط به مراجعة مجدد به عضو م يباشد.
ماده 10 : عضو در زمان اراية نام كاربر و رمز عبور مشتري بايد كارمندان پذيرش را به عنوان كاربر يا كاربران پاسخگوي
عضو مركز تماس به مشتري معرفي نمايد. ارتباط مشتري با كاربر يا كاربران پاسخگوي عضو به طورخودكار
توسط مركز تماس انجام مي شود.
ماده 11 : عضو مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه در هر تماس مشتري و پس از برقراري ارتباط، نام عضو ، در شروع
هر مكالمه از طريق مركز تماس اعلام شود.
ماده 12 : سفارش هاي تلفني دريافتي با استفاده از خدمات مركز تماس عضو تفاوتي با سفار شهاي كتبي حضوري ندارد
و كلية مقررات مربوط به دريافت، ثبت و اجراي سفارش ها، در خصوص سفارش هاي تلفني نيز لازم الاجرا
مي باشند. سفارش دريافتي از مشتريان از طريق مركز تماس صرفاً در صورت رعايت مقررات مربوط اجرا
مي شود.
ماده 13 : مشتري مي تواند در چارچوب مقررات و قرارداد منعقده با عضو، نسبت به ارسال، تغيير يا لغو سفارش تلفني از
طريق مركز تماس اقدام نمايد.
ماده 14 : تنها دارندة نام كاربري و رمز عبور، مشتري است. مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نيز
مسئوليت انجام هرگونه معامله كه دريافت سفارش آن از طريق نام كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت
مي گيرد بر عهدة وي مي باشد. مشتري همچنين مسئول خسارت هايي است كه در نتيجة عدم رعايت قوانين و
مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي حادث شود. در صورتي كه مشتري ثابت نمايد نام كاربري و رمز عبور وي
به واسطه تقصير عضو يا كارمندان آن توسط شخص ديگري مورد استفاده قرار گرفته مسئوليتي
نداشته و م يتواند جهت دريافت خسارات احتمالي وارده به عضو رجوع نمايد.
ماده 15 : عضو بايد در هنگام دريافت سفارشات مشتري بطور متعارف عمل كرده و در صورت وجود
ترديد موجه در هويت مشتري، به جهت عواملي از قبيل تفاوت فاحش در صوت و امثال آن از
اجراي سفارش خودداري كرده و مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع مشتري برساند.
ماده 16 : در صورتي كه محتواي صوت و پيام مشتري به هر علت مبهم، مجمل، نارسا يا مخدوش باشد،
عضو مكلف است از ترتيب اثر دادن به آن سفارش يا درخواست خودداري نموده و مراتب را به
طريق مقتضي به اطلاع مشتري برساند.
ماده 17 : عضو مسئول حوادثي كه خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وي رخ م يدهد، نم يباشد.
ماده 18 : در صورتي كه به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در قرارداد، مشتري متحمل ضرر و زيان گردد، عضو
مسئول جبران خسار تهاي وارده نخواهد بود.
٤٣
ماده 19 : عضو بايد شخصي را به عنوان مسئول مركز تماس منصوب نمايد. اين شخص موظف به نظارت مستمر بر
رعايت مقررات و الزامات ويژه ارسال و دريافت سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس و انجام اقدامات
كنترلي و نظارتي لازم از جمله احراز هويت مشتري و رعايت الزامات ابلاغي توسط سازمان مي باشد.
ماده 20 : تمامي تماس هاي تلفني كه با استفاده از مركز تماس دريافت مي گردد، طبق شرايط ابلاغي توسط سازمان،
به سامانة (OMS) ثبت و سفار شهاي تلفني توسط كاربر پاسخگوي عضو از طريق سامانة مديريت سفارش
معاملات ارسال خواهد شد.
نيز قابل PAM كلية تماس هاي مشتري از طريق ،OMS به جاي PAM تبصرة 1 : تا زمان استفاده از
اجرا خواهد بود.
تبصرة 2 : ارسال سفارش هاي تلفني به صورت مستقيم توسط مشتري به سامانة معاملات از طريق سامانة
تابع مقررات معاملات برخط مي باشد. (OMS) مديريت سفارش
ماده 21 : عضو موظف است كلية تماس هاي تلفني بين مشتري و عضو را در مركز تماس خود طبق ضوابط اعلامي
سازمان به صورت مطمئن ثبت و نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارايه نمايد.
ماده 22 : عضو بايد رويه هاي قابل اتكايي را جهت شناسايي مشتري در هر تماس در قالب قرارداد فيمابين با مشتري
مشخص نمايد.
تبصره: فايل هاي صوتي مزبور با مشخصات شماره تلفن مشتري، نام كاربري مشتري، مدت زمان انتظار
مكالمه، نام كاربر پاسخگوي عضو، تاريخ تماس، ساعت شروع، پايان و مدت تماس و شمارة
به صورت خودكار، به طريق مطمئن و غير قابل تغيير (OMS) سريال مربوطة ايجاد شده در
بايگاني مي گردند.
ماده 23 : سفارش هاي تلفني خلاف مقررات نبايد با استفاده از مركز تماس پذيرفته و به سامانة معاملات ارسال شود . در
اين خصوص ضروري است سوابق اين موضوع ثبت و نگهداري شده و نسبت به اطلاع رساني به مشتري در
خصوص عدم پذيرش سفارش تلفني به نحو مقتضي اقدام گردد.
ماده 24 : عضو نمي تواند بابت اراية خدمات مركز تماس، وجهي علاوه بر كارمزدهاي مصوب سازمان از مشتري دريافت
نمايد.
ماده 25 : عضو بايد روي ههاي ارسال دستور معاملات مشتريان با استفاده از خدمات مركز تماس، محدودي تها، شرايط و
مخاطرات مربوط به اين نوع معاملات اوراق بهادار و كالا را از طريق سايت رسمي خود به اطلاع عموم
رسانده و هرگونه تغيير در موارد فوق را بلافاصله اعلام نمايد.
٤٤
ماده 26 : عضو جهت مديريت حوادث پيش بيني نشده در خصوص دريافت دستور معاملات تلفني اوراق بهادار و كالا با
استفاده از خدمات مركز تماس، از جمله قطعي برق و شبكه مخابراتي بايد رويه هاي مشخصي را اتخاذ نموده
و به اطلاع مشتريان خود برساند.
ماده 27 : درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار و كالا از جمله مواد اين دستورالعمل و يا
در صورت از بين رفتن شرايط لازم براي اراية خدمات مركز تماس، سازمان مي تواند اقدامات زير را به تنهايي
يا توأمان انجام دهد:
3. تعليق و يا توقف خدمات مركز تماس متعلق به عضو؛
4. الزام عضو به تعليق و يا توقف امكان استفاده از خدمات مركز تماس براي يك يا چند مشتري و يا
نمايندگان آنها.
ماده 28 : داده پيام ها و سوابق كلية تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در
چارچوب مفاد اين دستورالعمل ايجاد، ثبت و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع
ذيصلاح مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عضو و مشتري در خصوص اين سوابق و داده پيام ها، اطلاعات
ثبت شده در مركز تماس، معتبر و براي طرفين لاز مالاتباع است.
تبصره: حل اختلاف در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاكرة فيمابين، با توجه به حاكميت قانون
بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشي از معاملات در اين بازار، مطابق مادة 36 قانون بازار اوراق
بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 صورت مي گيرد.
٤٥
پيوست
قرارداد استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري جهت انجام معاملات
ماده 1: طرفين قرارداد:
اين قرارداد بين عضو با مشخصات زير:
نام عضو: شماره ثبت:
تاريخ ثبت: محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس: شماره تلفن دفتر مركزي:
شماره فاكس دفتر مركزي: كدپستي:
نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
-1 خانم / آقاي سمت:
-1 خانم / آقاي سمت:
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13
آدرس دفتر مركزي:
و مشتري با مشخصات جدول زير:
الف) براي اشخاص حقيقي:
􀀀 زن 􀀀 نام و نام خانوادگي: جنسيت: مرد
كد مالكيت: تاريخ دريافت كد مالكيت:
نام پدر: تاريخ تولد: روز/ ماه/ سال:
محل تولد: كد ملي:
شماره شناسنامه: محل صدور شناسنامه:
شماره سريال شناسنامه: شماره تلفن منزل با كد شهر:
شماره تلفن محل كار با كد شهر: شماره تلفن همراه:
آدرس پست الكترونيكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:
٤٦
ب) براي اشخاص حقوقي:
نام: شماره ثبت:
تاريخ ثبت: محل ثبت:
كد مالكيت: شناسه ملي:
شماره تلفن دفتر مركزي: شماره فاكس دفتر مركزي:
نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
-1 خانم / آقاي سمت:
-1 خانم / آقاي سمت:
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13
آدرس پست الكترونيكي:
نوع شخصيت حقوقي:
آدرس دفتر مركزي:
تبصره: براي مشتريان حقوقي، بايد اطلاعات بند الف در مورد نمايندة معرفي شده توسط وي نيز تكميل شود.
به شرح مواد آتي منعقد شد.
ماده 2: موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارتست از ثبت و اجراي سفارشات تلفني مشتري به منظور خريد و فروش اوراق بهادار و كالا
در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس توسط عضو با استفاده از مركز تماس كارگزاري
ماده 3: مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفين هر زمان بخواهند مي توانند با اطلاع رسمي به
طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمايند. فسخ قرارداد مانع از اجراي تعهداتي كه قبل از آن اخذ شده است
نخواهد بود.
ماده 4: حقوق و تعهدات عضو:
1-4 شماره تلفن هاي مركز تماس كارگزاري ................................ مي باشند. عضو م وظف است هرگونه
تغيير در شماره هاي مزبور را از طريق سايت رسمي خود و حتي المقدور ساير روش هاي مقتضي به
اطلاع مشتري برساند.
٤٧
2-4 زمان دريافت سفارش هاي تلفني از طريق مركز تماس روزهاي ............... تا ................ از ساعت
.......... لغايت .............. مي باشد.
3-4 عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري را به صورت محرمانه و
چاپي ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي اين قرارداد، در اختيار مشتري قرار دهد و اراية خدمات
آغاز گردد.
4-4 كلية تماس هاي مشتري با مركز تماس ثبت مي گردد و در زمان متعارف توسط كاربر پاسخگوي عضو
گرديده و در نوبت اجرا در سامانة معاملاتي قرار (OMS) وارد سامانة جامع درخواست هاي كارگزاري
مي گيرد. شمارة پيگيري سفارش دريافت شده قبل از قطع مكالمه توسط كاربر به مشتري اطلاع داده
مي شود.
نيز PAM كلية تماس هاي مشتري از طريق ،OMS به جاي PAM تبصره: تا زمان استفاده از
قابل اجرا خواهد بود.
5-4 عضو مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا مشتري بتواند در هر لحظه با استفاده از شمارة پيگيري، از
آخرين وضعيت سفارش خود مطلع گرديده و در صورت لزوم نسبت به ويرايش سفارش يا حذف آن
اقدام نمايد.
6-4 فايل هاي صوتي با مشخصات شماره تلفن مشتري، نام كاربري مشتري، مدت زمان انتظار مكالمه،
نام كاربر پاسخگوي عضو، تاريخ تماس، ساعت شروع ،پايان ومدت تماس و شماره سريال مربوطة
به صورت خودكار بايگاني مي گردند. (OMS) ايجاد شده در
فايل هاي صوتي با مشخصات موضوع اين ماده ،OMS به جاي PAM تبصره: تا زمان استفاده از
كه در سرور ضبط مركز تماس به صورت خودكار بايگاني م يشوند قابل استناد خواهند بود.
7-4 در صورتي كه صوت مشتري با مشخصات اعلامي توسط وي به صورت فاحش تطبيق ننمايد، عضو
بايد از اراية خدمات به وي امتناع نموده و به طرق متعارف كنترل هاي لازم جهت حصول اطمينان از
هويت مشتري را انجام دهد.
8-4 عضو مكلف است حسب درخواست مشتري، وضعيت حساب مشتري و عمليات انجام شده را در بازة
زماني مورد درخواست، به روش مقتضي در اختيار مشتري قرار دهد.
٤٨
ماده 5: تعهدات مشتري:
1-5 شماره تلفن هاي مشتري جهت تماس با مركز تماس كارگزاري ................................ مي باشد. مشتري
موظف است تغيير شماره هاي مزبور را از طريق مركز تماس كارگزاري يا به صورت كتبي به اطلاع
عضو برساند.
2-5 مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداكثر
........ ماهه (حداكثر سه ماهه) مي باشد. در صورت عدم تغيير، هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي رمز
عبور بر عهدة مشتري م يباشد.
مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.
3-5 وجوه مشتري به منظور خريد اوراق بهادار و كالا و پرداخ ت هزينه هاي معاملات به يكي از
حساب هاي بانكي عضو واريز و از طريق مركز تماس به اطلاع عضو خواهدرسيد:
وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و كالاي مشتري توسط عضو به حساب بانكي مشتري با
مشخصات زير واريز و از طريق مركز تماس به اطلاع مشتري خواهد رسيد:
نام بانك: شهر محل شعبه:
نوع حساب: نام شعبه:
كد شعبه: شماره حساب:
4-5 مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات م يباشد.
5-5 مشتري بايد گواهينامه هاي موقت صادرة اوراق بهادار كه قصد فروش آنها را دارد، در اختيار وي قرار
دهد.
6-5 در مورد اشخاص حقوقي، كلية تكاليف مذكور در اين قرارداد نسبت به مشتري، براي نمايندة معرفي
شده توسط شخص حقوقي نيز لاز مالاجرا است.
ماده 6: حدود مسئوليت طرفين:
1-6 تنها دارندة نام كاربري و رمز عبور، مشتري است. مس ئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام
كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله كه دريافت سفارش آن از طريق نام كاربري و يا رمز
٤٩
عبور مشتري صورت مي گيرد بر عهدة وي مي باشد. مشتري همچنين مسئول خسارت هايي است كه
در نتيجة عدم رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي حادث شود . در صورتي كه
مشتري ثابت نمايد نام كاربري و رمز عبور وي به واسطه تقصير كارگزار يا كارمندان آن توسط
شخص ديگري مورد استفاده قرار گرفته مسئوليتي نداشته و مي تواند جهت دريافت خسارات احتمالي
وارده به كارگزار رجوع نمايد.
2-6 طرفين قرارداد مجاز نمي باشند اسرار طرف ديگر را كه بر حسب وظيفه در اجراي اين قرارداد از آن
مطلع شده يا در اختيار دارند بدون مجوز قانوني افشا نمايند، مگر حسب درخواست مراجع ذيصلاح.
3-6 طرفين قرارداد بايد در اجراي موضوع قرارداد كلية قوانين و مقررات مربوط به انجام معاملات اوراق
بهادار مصوب اركان ذيصلاح بازار سرماية ايران، را رعايت كنند.
ماده 7: قابليت استناد داده پيام ها:
داده پيام ها و سوابق كلية تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در
چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد، ثبت و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع
ذيصلاح مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عضو و مشتري در خصوص اين سوابق و داده پيام ها، اطلاعات
ثبت شده در مركز تماس، معتبر و براي طرفين لاز مالاتباع است.
ماده 8: بروز حوادث قهري:
درصورت بروز حوادث قهري مسئوليتي متوجه عضو نخواهد بود.
ماده 9: حل اختلافات:
با توجه به حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشي از معاملات در اين بازار، حل اختلاف طرفين اين
قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاكره فيمابين، مطابق مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار
جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 صورت مي گيرد.
ماده 10 : ساير موارد:
درصورتي كه نشاني هر يك از طرفين قرارداد كه در مادة ( 1) ذكر شده تغيير يابد، وي موظف است نشاني
جديد خود را كتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. هرگونه مراسلات كه در ارتباط با اين قرارداد با پست سفارشي به
آخرين نشاني اعلامي مطابق اين ماده ارسال شود، به منزلة ابلاغ رسمي تلقي مي شود.
٥٠
ماده 11 : تغيير قرارداد:
اين قرارداد با استناد به دستورالعمل اجرايي دريافت سفار شهاي تلفني با استفاده از مركز تماس
كارگزاري در 11 ماده در دو نسخة واحدالاعتبار در تاريخ ...................................... توسط طرفين قرارداد منعقد
شد و يك نسخه به عضو و يك نسخه به سرمايه گذار تحويل گرديد. هرگونه تغيير در مفاد اين قرارداد، منوط
به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار م ي باشد . در صورتي كه در قوانين و مقررات مربوط به دريافت
سفارش هاي تلفني با استفاده از مركز تماس كارگزاري تغييراتي حاصل شود كه تغيير در شرايط و مفاد قرارداد
حاضر را ايجاب نمايد، تغييرات مذكور، بدون نياز به توافق ثانوي جزء لاينفك اين قرارداد خواهد بود.
 مهر
و امضاي مشتري مهر و امضاي عضو
[تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضاء شود.]
مهر فقط براي اشخاص حقوقي است.