• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

حقوق مالکیت

 
بر مبنای قانون اساسی روسیه اتباع خارجی و افرادی که تابعیت ندارند از حقوق و مسئولیتهای یکسانی با اتباع فدراسیون روسیه برخوردارند؛ مگر در مواردی که قانون و موافقتنامه های بین المللی تعیین کرده باشند. درباره حقوق مالکیت در روسیه به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 
1.  مالکیت زمین 
اتباع خارجی، اشخاص حقوقی خارجی و افراد فاقد تابعیت حق احراز مالکیت زمین را دارند به جز در مناطق مرزی تا عمق پنجاه کیلومتری مرزهای فدراسیون روسیه و زمین هایی که طبق قانون فدرال زمینهای ویژه به شمار می روند . اما اتباع خارجی حق تملک زمین های کشاورزی را در روسیه ندارند و تنها می توانند آن را حداکثر تا 49 سال اجاره کنند. شرکت هایی هم که پنجاه درصد از سرمایه آنها خارجی است، از مالکیت این زمینها محروم هستند  .
 
2. مالکیت منابع (معادن، جنگلها و غیره)
بر اساس قوانین منابع طبیعی بهره برداری از معادن، جنگلها و سایر منابع طبیعی بر مبنای استانداردها و با رعایت شرایط تعیین شده به اتباع فدراسیون روسیه، اتباع خارجی و اتباع بدون تابعیت واگذار می شود. اما اتباع خارجی تنها می توانند این منابع را اجاره کنند. 
 
3. خرید مسکن و اماکن تجاری و صنعتی
اتباع خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را در روسیه به تملک درآورند؛ مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد. برای اتباع خارجی علاوه بر مدارک لازم برای خرید ملک، ترجمه رسمی گذرنامه شخص حقیقی خارجی و یا مدارک شخص حقوقی ضروری است. 
 
4. خرید خودرو
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی همانند دیگر شهروندان فدراسیون روسیه می توانند با رعایت مقررات و ضوابط خودروی دلخواه خود را بخرند. اتباع خارجی تنها در زمان اقامت قانونی خود در روسیه می توانند از خودروی خود استفاده کنند.
 
5. قانون زمین 
بر اساس فصل 35 بند 5 قانون زمین، اتباع خارجی، افرادی که تابعیت ندارند و اشخاص حقوقی خارجی؛ حق شفعه خرید یا اجاره قطعه زمینی،که در زمین مالک دیگری قرار گرفته را دارند. البته رئیس جمهور روسیه می توان فهرست انواع ساختمانهایی که از این امر مستثنی هستند را تعیین کند. 
بر اساس قانون فدرال N 261 «در مورد بنادر دریایی در فدراسون روسیه» فصل 28 بند 2، زمین در محدوده بندری دریا نمی تواند به اتباع خارجی، افرادیکه تابعیت ندارند و سازمانهای خارجی فروخته شود.
 
محدودیت های خرید و فروش زمین در روسیه
بر اساس فصل 27 قانون زمین، فروش زمینهای زیر در روسیه ممنوع می باشد:
1) ذخیره گاه طبیعی
2) تاسیسات که در آن نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به طور مداوم مستقر هستند
3) تاسیسات که در آن دادگاههای نظامی واقع شده اند
4) تاسیسات متعلق به سرویس امنیت فدرال
5) تاسیسات متعلق به ارگان های حفاظتی دولتی
6) تاسیسات مربوط به انرژی هسته ای، تجهیزات ذخیره سازی برای مواد هسته ای و مواد رادیواکتیو
7) تاسیسات متعلق به سرویس فدرال 
8) قبرستان های نظامی و مدنی
9) تاسیسات فنی – مهندسی، خطوط ارتباطی که برای دفاع و نگهبانی مرز دولتی اختصاص دارند.
 
همچنین قطعات زمینی که در تملک دولت هستند، محدودیت خرید و فروش دارند: 
1) قطعات زمین در محدوده مناطق ویژه محافظت شده که در بند 4 ذکر نشده اند
2) قطعات زمین از ذخایر جنگلی 
3) قطعات زمین که در اطراف آن تاسیسات آب با مالکیت دولتی یا شهرداری قرار دارند
4) قطعات زمین که در محدوده آن تاسیسات مربوط به میراث فرهنگی و موزه ها قرار دارند
5) قطعات زمین که برای تامین دفاع و امنیت، صنایع دفاعی، امور گمرکی هستند و در بند 4 ذکر نشده اند
6) قطعات زمینی که برای ساختن، تعمیر یا بهره برداری از تاسیسات ترابری دریایی و ترابری هوایی اختصاص دارند، تاسیسات زیرساخت های حمل و نقل راه آهن و همچنین جاده های فدرال
7) قطعات زمین که در آن تاسیسات زیرساختهای فضایی واقع شده است
8) قطعات زمین در اطراف سازه های آبی (سدها، پلها و ...)
9) قطعات زمین که مختص تولید مواد سمی هستند
10) زمینهایی که با زباله های خطرناک و رادیو اکتیو آلوده شده اند