• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

ارمغان سازمان تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور

تاریخ انتشار: 15 شهریور 1397

منبع:www.mss.tamin.ir

  • در راستای ایجاد شرایط لازم برای بهره مندی ایرانیان مقیم خارج از کشور اعم از شاغل و غیرشاغل  برای بیمه پردازی و یا ادامه آن می توانند به روش های زیر اقدام نمایند: 
    - مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل قانونی او به یکی ازشعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور 
  • - مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل قانونی او به یکی از کارگزارهای خارج کشور
  • - مراجعه به سایت اداره کل اتباع به نشانی: www.mss.tamin.ir

خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور: 
- مستمری بازنشستگی
- مستمری بازماندگان
- مستمری از کارافتادگی
- درمان داخل کشور
- پرداخت کمک هزینه وسایل پزشکی (اورتز و پروتز)
کمک هزینه کفن و دفن