• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش شدید نقدینگی سرگردان شهروندان روسیه

تاریخ انتشار: 22 تیر 1397

منبع:www.gazeta.ru

با مرجع به منابع هولدینگ رامیر، حجم نقدینگی سرگردان شهروندان روسیه در ماه ژوئن سال جاری 23/2 درصد، تا 29/7 هزار روبل افزایش داشته است.

شاخص پول های آزاد در ماه ژوئن 29 هزار روبل بوده است. ارزش میانگین سالانه شاخص نقدینگی بر اساس نتایج نیمه اول، 23/3 هزار روبل بوده است.

مشخص شده است که شاخص ذکر شده در مقایسه با سال گذشته 25/3 درصد افزایش داشته است.

به گفته متخصصین، مسافرت نرفتن شهروندان روسیه در تعطیلات و در خانه ماندن آنها عامل چنین جهشی می باشد.