• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش مستمری بازنشستگان شاغل در روسیه

تاریخ انتشار: 18 تیر 1397

منبع:www.business-gazeta.ru

در صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه توضیح دادند، که در نظر گرفته شده است از اول ماه آگوست، به مستمری بازنشستگان شاغل افزوده شود.

برای آنها بیمه بازنشستگی با توجه به امتیازات بازنشستگی جمع آوری شده در سال 2017، محاسبه خواهد شد. این روند به صورت اتوماتیک و حداکثر 3 امتیاز محاسبه خواهد شد. از سال 2018 هر امتیاز 81/49 روبل محاسبه خواهد شد.

از سال 2016 قانونی در روسیه در مورد پرداختی های بیمه بازنشستگی بدون حساب شاخص اجرا شد، که طی آن افزایش مستمری برای تمامی بازنشستگان یکسان خواهد بود و تاریخ بازنشستگی بر میزان مستمری تاثیر خواهد گذاشت. پیشتر مشخص شد که در روسیه در حال تدوین برنامه ای برای برداشتن سیستم امتیازی می باشند.