• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

افزایش 1/5 برابری ورشکستگی اشخاص حقیقی در روسیه

تاریخ انتشار: 27 مهر 1397

منبع:www.rbc.ru

تعداد افراد ورشکسته در روسیه به 80/64 هزار نفر رسید. از ماه ژانویه تا سپتامبر سال جاری، بیش از 30 هزار نفر از شهروندان روسیه ورشکسته شده اند، این تعداد 47 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال گذشته می باشد. این آمار توسط اداره ثبت فدرال منتشر شده است.

بنابراین تعداد ورشکسته گان در روسیه (با بدهی بیش از 500 هزار روبل و دیرکرد پرداخت 90 روزه و بیشتر برای حداقل یک وام) در یک سال تا 7/5 درصد افزایش یافته است. میانگین بدهی ها برای وام ها، 1/66 میلیون روبل می باشد.