• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

رئیس جمهور ایران رشد تصاعدی روابط با روسیه را خاطر نشان کرد)

تاریخ انتشار: 24 فروردین 1397

منبع:https://regnum.ru/news/2401861.html

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با ویچسلاو والودین در تهران اظهار داشت: روابط ما سال به سال توسعه پیدا میکنند. روابط بین دولتهای  ما بسیار نزدیکند. امیدوارم که بین پارلمانهای ما نیز چنین روابطی برقرار شوند.