• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

قوانین سرمایه گذاری و اقامت پنج ساله در ایران

تاریخ انتشار: 13 خرداد 1399

منبع:www.investiniran.ir/fiveyearresidencepermit

 قوانین و ضوابط سپرده گذاری، شیوه نامه، روند اجرایی و فرم های درخواست اقامت پنج ساله در ایران، در سایت اینترنتی زیر قابل دسترسی است.
www.investiniran.ir/fiveyearresidencepermit