• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

مجبور کردن خوداشتغال ها در روسیه به پرداخت مالیات و بیمه پزشکی

تاریخ انتشار: 21 تیر 1397

منبع:https://iz.ru

خوداشتغال ها در روسیه از سال 2019 مجبور به پرداخت مالیات و بیمه پزشکی خواهند بود. این مبالغ به صندوق بیمه اجباری پزشکی واریز خواهند شد. وزارت دارایی فدراسیون روسیه بر روی کارکنانی تمرکز دارد که بیش از 800 هزار روبل در یک ماه در شرایط کاری 12 ماه در سال بدون مرخصی برای خود درآمد دارند. میزان مالیات برای ارائه خدمات به افراد حقیقی 3 درصد و افراد حقوقی 6 درصد می باشد.

فرض بر این است که از درآمد افرادی که کارگر ندارند، هزینه ها به صورت خودکار از طریق یک برنامه در تلفن همراه کسر شود. برای خدمات برنامه وفاداری، دولت در حال آماده کردن برنامه ای می باشد که شامل گزینه های کسر مالیات یا امتیازات می باشد و می تواند برای پرداخت تعهدات به کار گرفته شود. و شهروندان مجبور به درخواست فاکتور از خوداشتغال ها بابت هر گونه خدماتی خواهند شد.

مقدمه پرداخت در پیش نویس دستورالعمل های اصلی سیاست تعرفه های  بودجه ای، مالیاتی و گمرکی سال 2019 و دوره برنامه ریزی سال های 2020 و 2021 ثبت شده است، ترتیب انتقال و پرداخت با سرویس فدرال مالیات نیز هماهنگ شده است. این پروژه آزمایشی در زمینه استفاده از رژیم مالیاتی به مدت پنج سال در مناطق مختلف روسیه اجرا خواهد شد.