• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

۱۸۱ میلیارد روبل مازاد بودجه فدراسیون روسیه در ماه های ژانویه تا مارس

تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1397

منبع:http://www.finmarket.ru

 طبق آمار وزارت دارایی فدراسیون روسیه، مازاد بودجه روسیه در ماه های ژانویه تا مارس سال جاری، ۱۸۱،۳۲۷ میلیارد روبل یا ۰،۶ درصد تولید ناخالص داخلی می باشد. مازاد بودجه اولیه ۱،۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. 

حجم تولید ناخالص داخلی در ماه های ژانویه تا مارس، ۲۹ تریلیون ۶۳۲،۲۴ میلیارد روبل بوده است. طبق گزارش این وزارت خانه، درآمد بودجه ۵ تریلیون ۵۲۸ میلیارد روبل، و هزینه بودجه ۵ تریلیون ۳۴۶،۶ میلیارد روبل بوده است. تعادل منابع داخلی و خارجی برای تامین کسری بودجه فدرال، مطابقا منهای ۲۳۵،۳۸ میلیارد روبل و ۵۴ میلیارد روبل  بوده است.

اداره مالیات فدرال درآمد خود را ۳ تریلیون ۵۶۵،۱ میلیارد روبل، یا ۳۹،۳ درصد برای سال پیش بینی کرده است، اداره گمرک فدرال ۱ تریلیون ۶۷۰ میلیارد روبل (۳۴،۷٪)، و دیگر ادارجات فدرال ۲۹۲،۸ میلیارد روبل (۲۱،۲٪)‌ را پیش بینی کرده اند.