• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ پیشنهاد از: 1 مرداد 1395
لغایت: 1 مرداد 1398

نام کالا: تجهیزات آزمایشگاهی

ابعاد:

شهر: مسکو

تعداد:

واحد:

قیمت: 0

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات:

"لاورناستروی اینژینیرینگ"

ЗАО «Лавернастройинжиниринг

www.laverna-lab.ru