• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

سرمایه گذاری در تجارت چوب

تاریخ پیشنهاد از: 1 مرداد 1395
لغایت: 1 مرداد 1396

نام کالا: سرمایه گذاری در تجارت چوب

ابعاد:

شهر: مسکو

تعداد:

واحد:

قیمت: 0

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات: investkostroma@yandex.ru