• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی

تاریخ پیشنهاد از: 1 مرداد 1395
لغایت: 1 مرداد 1396

نام کالا: سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی

ابعاد:

شهر: اومسک

تعداد:

واحد:

قیمت: 0

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات: zubenko_es@magnit.ru