• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

گندم

تاریخ پیشنهاد از: 1 مرداد 1395
لغایت: 1 مرداد 1398

نام کالا: گندم

ابعاد:

شهر: مسکو

تعداد:

واحد: 10 هزار تن

قیمت: ۶۷

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات: agro@afsv.ru