• کالا
  • شرکت
  • نیازمندی
  • جستجو در سایت
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:
جـــستــجــو:

نیازمند سرمایه برای واردات آهن

پیشنهاد دهنده: تست 1 سرمایه

تاریخ پیشنهاد از: 31 شهریور 1394
لغایت: 29 اسفند 1394

نام کالا: نیازمند سرمایه برای واردات آهن

ابعاد:

کشور:

تعداد:

واحد:

قیمت: 0

فایل پیوستی:موجود نیست

توضیحات: